RÅ 2007 not 50

Förhandsbesked undanröjdes med hänsyn till att förutsättningarna för beskedet ändrats, bl.a. till följd av en dom från EG-domstolen / Förhandsbesked om inkomstskatt m.m. undanröjdes med hänsyn till att förutsättningarna för beskedet ändrats, bl.a. till följd av en dom från EG-domstolen

Not 50. Överklaganden av Skatteverket samt av X AB och A av ett förhandsbesked ang. särskild löneskatt, inkomstskatt m.m. - I en ansökan om förhandsbesked ställde X AB och A (anställd hos X AB) frågor rörande beskattningen med anledning av tecknandet av en försäkring hos ett irländskt försäkringsbolag. Sökandenas inställning var att försäkringen skulle behandlas som en tjänstepensionsförsäkring som tecknats i en Sverige bedriven livförsäkringsrörelse. - Skatterättsnämnden meddelade förhandsbesked den 10 juni 2005 varvid majoriteten besvarade huvudfrågan med att A skulle beskattas för premieförmånen när X AB betalade ut pension på grundval av försäkringen. - Hos Regeringsrätten var Skatteverkets förstahandsyrkande att förhandsbesked inte skulle meddelas om inte sökandena lämnade ytterligare upplysningar rörande försäkringen medan X AB och A yrkade att beskedet skulle ändras i vissa avseenden. -Regeringsrätten (2007-04-10, Sandström, Dexe, Nord, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 §). Ett lagakraftvunnet förhandsbesked kan åberopas av den enskilde men inte om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser (16 §). - I förhandsbeskedet har Skatterättsnämnden tagit ställning till vilka skattemässiga effekter en av bolaget tecknad försäkring hos en irländsk försäkringsgivare får för bolaget och för A. - EG-domstolen har den 30 januari 2007 meddelat dom i ett mål där kommissionen väckt talan mot Danmark om fördragsbrott (mål C-150/04). Domslutet har följande lydelse. ”Konungariket Danmark har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 39 EG, 43 EG och 49 EG genom att anta och bibehålla en ordning med liv- och pensionsförsäkringar enligt vilken rätt att göra avdrag för och att utelämna inbetalningar endast föreligger i fråga om inbetalningar som sker på grund av avtal som slutits med i Danmark hemmahörande pensionsinstitut, medan någon sådan lättnad i beskattningen inte medges för inbetalningar som sker på grund av avtal som slutits med i andra medlemsstater hemmahörande pensionsinstitut.” - Regeringen har den 1 februari 2007 överlämnat en skrivelse till riksdagen med meddelande om kommande förslag till ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring med anledning av domen (skr. 2006/07:47). Enligt skrivelsen skall de regler som aviseras tillämpas på avtal som ingås fr.o.m. den 2 februari 2007 (jfr 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen). - I målet är upplyst att något försäkringsavtal ännu inte har tecknats avseende A. - Mot denna bakgrund har förutsättningarna för de frågor som Skatterättsnämnden behandlat i sitt förhandsbesked ändrats på ett sådant sätt att beskedet bör undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet. (fd 2007-03-07, Åsbrink) - Anm.Samma dag undanröjdes av motsvarande skäl ett annat av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked (mål nr 4126-05).