RÅ 2007 not 57

Ansökan om resning i ärende som först prövats av Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Malmö skulle prövas av Kammarrätten i Göteborg / Skrivelse med överklagande av Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om uppehållstillstånd behandlades som en ansökan om resning

Not 57. Ansökan om resning av F.M.M. i mål om uppehållstillstånd m.m. - Migrationsverket beslutade den 11 augusti 2006 att inte bevilja F.M.M. ny prövning av frågan om uppehållstillstånd med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) samt att inte avbryta verkställigheten av tidigare beslutad avvisning. F.M.M. överklagade beslutet hos Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen, som genom dom den 12 oktober 2006 avslog överklagandet. Han fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, som i beslut den 11 december 2006 inte meddelade prövningstillstånd. - F.M.M. yrkar i en skrivelse till Regeringsrätten bl.a. att han skall beviljas uppehållstillstånd. -Regeringsrätten (2007-05-08, Dexe, Nord, Stävberg, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd får enligt 16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen inte överklagas. Regeringsrätten behandlar därför F.M.M:s skrivelse som en ansökan om resning. - Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten bl.a. ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd har medfört att migrationsdomstolens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i Migrationsöverdomstolen har målet slutligt avgjorts av migrationsdomstolen. Enligt 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är det därför kammarrätt som skall pröva ansökningen om resning. - Enligt 2 § förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. prövas ansökningar om resning och om återställande av försutten tid av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Eftersom ärendet först prövades av Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Malmö, dvs. inom Kammarrättens i Göteborg domkrets, ankommer det på den kammarrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar denna till Kammarrätten i Göteborg för handläggning. (fd I 2007-04-18, Lif)