RÅ 2007 not 62

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 62. Ansökan av R.W. om resning i mål ang. sjukpenninggrundande inkomst. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 31 maj 1999 R.W:s överklagande av beslut angående hans sjukpenninggrundande inkomst. Beslutet vann laga kraft sedan såväl Kammarrätten i Stockholm som Regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd. R.W. ansökte därefter om resning. Ansökningen avslogs av kammarrätten (beslut den 31 augusti 2004 i mål nr 3308-03). R.W. överklagade beslutet men Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd (beslut den 7 december 2005 i mål nr 5554-04). - R.W. ansökte om resning. Han angav att hans begäran avsåg Regeringsrättens mål nr 5554-04 eller kammarrättens mål nr 3308-03. -Regeringsrätten (2007-05-10, Sandström, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. R.W:s begäran får, trots hänvisningarna till mål avseende hans tidigare ansökan om resning, uppfattas som en förnyad ansökan om resning i det av länsrätten slutligt avgjorda målet rörande hans sjukpenninggrundande inkomst. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten som skall pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd I 2007-04-24, Rönström)