RÅ 2007 not 67

Avdrag för sjukdomskostnader och andra kostnader (avslag) / Ansökan om resning avvisad när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 67. Ansökan av B.Å. om resning i mål om inkomsttaxeringar 1997-2005. I skrivelser till Regeringsrätten fick B.Å. anses ansöka om resning med yrkande att han skulle medges de avdrag för sjukdomskostnader och andra kostnader som förvägrats honom vid hans inkomsttaxeringar 1997-2005. -Regeringsrätten (2007-05-16, Nordborg, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - En ansökan om resning skall enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövas av kammarrätt om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Fråga om de aktuella avdragen vid inkomsttaxeringarna 2000-2001 och 2003-2005 har prövats endast av länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Härav följer att Regeringsrätten inte har att pröva B.Å:s resningsansökan avseende dessa taxeringar. Hans ansökan skall därför avvisas i denna del. - Fråga om avdrag för kostnaderna vid inkomsttaxeringarna 1997-1999 och 2002 har tidigare prövats av Kammarrätten i Jönköping genom domar den 15 januari 2001, den 19 mars 1999, den 18 oktober 1999 och den 10 mars 2004. Efter överklagande har Regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målen den 3 april 2001, den 28 februari 2000, den 16 november 2000 och den 18 april 2005. Det har inte framkommit att synnerliga skäl föreligger att bevilja resning i dessa mål, varför B.Å:s resningsansökan i denna del skall avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar B.Å:s ansökan om resning såvitt avser inkomsttaxeringarna 2000-2001 och 2003-2005. - Regeringsrätten avslår B.Å:s ansökan om resning såvitt avser inkomsttaxeringarna 1997-1999 och 2002. (fd II 2007-05-08, Malmgren)