RÅ 2007 not 71

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 71. Ansökan av D.Z. om resning i ärende ang. taxering för 1999. - Genom omprövningsbeslut den 18 maj 2004 avseende 1999 års taxering beskattades D.Z. i inkomstslaget tjänst för ett belopp om 188 657 kr avseende viss ersättning utbetalad från Tyskland. Vidare påfördes hon skattetillägg. D.Z. överklagade beslutet. Skatteverket beslutade den 18 januari 2005 att avvisa överklagandet såsom för sent inkommet. D.Z. överklagade avvisningsbeslutet hos Länsrätten i Norrbottens län som avslog överklagandet i dom den 25 maj 2005. I beslut den 14 oktober 2005 avslog Kammarrätten i Sundsvall en ansökan av henne om återställande av försutten tid för att överklaga taxeringsbeslutet. D.Z. överklagade kammarrättens beslut men Regeringsrätten beslutade den 8 mars 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - D.Z. ansökte om resning och yrkade att Regeringsrätten efter beviljande av resning skulle återförvisa målet till Skatteverket för prövning i sak. Hon åberopade intyg från Stadtverband Saarbrücken för att styrka att hon blivit beskattad för ersättning som enligt skatteavtalet med Tyskland inte skulle beskattas i Sverige. -Regeringsrätten (2007-05-18, Sandström, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Taxeringsfrågan har slutligt avgjorts av förvaltningsmyndighet (Skatteverket). Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten som skall pröva D.Z:s ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar D.Z:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Sundsvall för vidare handläggning. (fd I 2007-04-24, Heilbrunn)