RÅ 2007 not 73

Förbättringsutgifter vid beräkning av realisationsvinst på fastighet (bifall) / Förbättringsutgifter vid beräkning av realisationsvinst på fastighet (resningsärende, bifall)

Not 73. Ansökan av L-O.K. om resning i mål ang. inkomsttaxering. - Vid 1997 års taxering beräknade L-O.K. realisationsvinst vid försäljning av fastigheten Tavlan 8 i Sollentuna kommun till 103 688 kr. Han yrkade därvid bl.a. avdrag för förbättringsutgifter nedlagda under år 1985 med 91 131 kr. Skattemyndigheten medgav, med hänsyn till att förbättringsutgifterna inte styrkts, avdrag med 30 procent av uppgivna kostnader för renovering av kök och badrum, (25 539 kr) och beräknade realisationsvinsten till 169 280 kr. L-O.K. överklagade skattemyndighetens beslut hos Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 31 mars 1999. L-O.K. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 10 april 2000 lämnade hans talan utan bifall. Kammarrättens dom överklagades inte. - L-O.K. ansökte om resning och yrkade att avdrag skall medges med tidigare yrkade 91 131 kr. Han anförde att han numera har återfunnit fakturorna avseende förbättringsutgifterna och bifogade dessa. - Skatteverket tillstyrkte att realisationsvinsten bestämdes till 145 000 kr om Regeringsrätten beviljade resning. Enligt verket fick L-O.K. får anses ha gjort sannolikt att han haft högre avdragsgilla utgifter än han tidigare medgetts avdrag för. Ett skäligt avdrag kunde uppskattas till cirka 50 000 kr. -Regeringsrätten (2007-05-24, Almgren, Kindlund, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till omständigheterna finner Regeringsrätten att skäl för resning föreligger i fråga om beräkningen av den skattepliktiga realisationsvinst som uppkommit vid L-O.K:s försäljning av fastigheten Tavlan 8. L-O.K. bör därvid, i enlighet med vad Skatteverket tillstyrkt, medges avdrag med ytterligare skäliga 24 280 kr. Den skattepliktiga realisationsvinsten skall således beräknas till 145 000 kr. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer den skattepliktiga realisationsvinsten vid försäljningen av fastigheten Tavlan 8 i Sollentuna kommun till 145 000 kr. (fd II 2007-05-08, Åsbrink)