RÅ 2007 not 76

Att den myndighet som utfärdat ett vitesföreläggande senarelagt tidpunkten för fullgörande ansågs inte innebära att föreläggandet återkallats och att vitet av den anledningen inte kunde dömas ut

Not 76. Överklagande av Skogsstyrelsen ang. utdömande av vite. -Skogsvårdsstyrelsen i Kronobergs län (2002-11-25) förelade S-E.N. vid vite av 120 000 kr att före den 1 juli 2003 ha markberett och planterat ca 11,8 hektar mark. Sedan S-E.N. ansökt om att fullgörelsetidpunkten skulle omprövas beslutade skogsvårdsstyrelsen den 11 juni 2003 att ändra denna till den 1 juni 2004. - Skogsvårdsstyrelsen ansökte om att vitet, jämkat till 80 000 kr, skulle dömas ut. - Länsrätten i Kronobergs län (2004-08-17, ordf. Fröberg) biföll ansökningen och anförde som skäl för sitt beslut: Vitesföreläggandet mot S-E.N. är lagligen grundat och har vunnit laga kraft. Det har inte framkommit att S-E.N. har haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att följa föreläggandet. Ändamålet med vitet har inte heller förlorat sin betydelse. Med hänsyn till den godkända föryngringen på del av arealen skall vitet jämkas. Länsrätten finner därvid att ett till 80 000 kr jämkat belopp framstår som skäligt. - S-E.N. överklagade och yrkade att beslutet om utdömande av vite skulle upphävas. - Kammarrätten i Jönköping (2005-03-22, Hessmark, Stridbeck, Grip, referent) upphävde länsrättens dom med följande motivering: Enligt kammarrättens mening skall skogsvårdsstyrelsen genom beslutet den 11 juni 2003 anses ha återkallat föreläggandet den 25 november 2002. Ett förelagt vite kan endast dömas ut om själva föreläggandet alltjämt är gällande. Sedan skogsvårdsstyrelsen återkallat sitt föreläggande, kan detta inte läggas till grund för utdömande av vite. Den omständigheten att S-E.N. kan antas ha åsidosatt föreläggandets föreskrifter, inverkar inte på detta förhållande. (Jfr bl.a. rättsfallet RÅ 2002 ref. 39). - Till följd av det ovan anförda borde länsrätten inte ha bifallit skogsvårdsstyrelsens ansökan om utdömande av vite. Överklagandet skall därför bifallas. - Skogsstyrelsen överklagade och yrkade att Regeringsrättens skulle fastställa länsrättens dom. Skogsstyrelsen anförde bl.a. följande. Omprövning av den tidpunkt då återväxtåtgärderna skulle vara utförda skall inte betraktas som en återkallelse av föreläggandet utan detta är alltjämt gällande. Omprövningen gällde endast den tidpunkt då åtgärderna skulle vara genomförda och inte föreläggandet i sin helhet. Det avgörande som kammarrätten hänvisar till skiljer sig från det aktuella fallet genom att det stod klart att byggnadsnämnden i det rättsfallet hade beslutat att upphäva föreläggandena (se RÅ 2002 ref. 39). Det är av vikt att tidsfristen i ett föreläggande kan omprövas utan att föreläggandet därmed anses återkallat. - Regeringsrätten (2007-05-30, Nordborg, Eliason, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skogsstyrelsen (dåvarande Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg) beslutade den 25 november 2002 att vid vite förelägga S-E.N. att före den 1 juni 2003 ha markberett och planterat ca 11,8 hektar mark. Sedan S-E.N. ansökt om uppskov med att genomföra åtgärderna meddelade skogsvårdsstyrelsen den 11 juni 2003 ett beslut med i huvudsak följande lydelse. "Ni har i månadsskiftet maj-juni till Skogsvårdsstyrelsen framställt önskemål om att få tidpunkten för utförande av förelagda återväxtåtgärder framflyttad till våren 2004. Skäl som angetts är att markberedning ej blivit utförd i tid. - Skogsvårdsstyrelsen medger att tidpunkten, då återväxtåtgärderna enligt föreläggande 515/2002 skall vara utförda, ändras till 1 juni 2004." - Den 22 juni 2004 ansökte styrelsen om att vitet skulle dömas ut. - Målet gäller frågan om föreläggandet för S-E.N. att vidta åtgärder på sin skogsfastighet upphävdes genom skogsvårdsstyrelsens beslut den 11 juni 2003. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Om ett vitesföreläggande innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd skall det, enligt 2 § lagen (1985:206) om viten, framgå av föreläggandet vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas. När vite har förelagts får nytt vite mot adressaten i samma sak inte föreläggas förrän det tidigare föreläggandet har vunnit laga kraft. Lagen innehåller i övrigt inga regler om ändring av vitesföreläggande. Vidare gäller att beslutsmyndigheten har ansetts alltid kunna återkalla ett föreläggande även om det har vunnit laga kraft och oavsett om det har prövats och fastställts i domstol (RÅ 2002 ref. 39). - Vid tidpunkten för beslutet den 11 juni 2003 har det således stått skogsvårdsstyrelsen fritt att återkalla det redan meddelade vitesföreläggandet och besluta om ett nytt med en senarelagd fullgörandetidpunkt. Styrelsen har valt att i stället besluta om en ändring av fullgörandetidpunkten i det ursprungliga föreläggandet. Det finns inte något hinder mot det valda tillvägagångssättet. Då inte heller beslutets ordalydelse föranleder någon annan bedömning, saknas skäl att uppfatta vitesföreläggandet den 25 november 2002 som återkallat. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Jönköping dom och visar målet åter till kammarrätten för prövning av övriga förutsättningar för utdömande av vitet. (fd II 2007-05-02, Nilsson)