RÅ 2007 not 77

Ansökningar av L-O.P. samt B.J. och B-M.J. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun (2005-06-20) antog detaljplan för del av Evertsberg 52:1 m.fl., Evertsberg. Syftet med planen var att ge Älvdalens besparingsskog möjlighet att avstycka och sälja tomter för fritidsbebyggelse och att skapa ytterligare fritidshustomter norr om fastigheten

Not 77. Ansökningar av L-O.P. samt B.J. och B-M.J. om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. -Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun (2005-06-20) antog detaljplan för del av Evertsberg 52:1 m.fl., Evertsberg. Syftet med planen var att ge Älvdalens besparingsskog möjlighet att avstycka och sälja tomter för fritidsbebyggelse och att skapa ytterligare fritidshustomter norr om fastigheten. - L-O.P., B.J., B-M.J. m.fl. överklagade beslutet och anförde bl.a. att strandskyddet borde upprätthållas. - Länsstyrelsen i Dalarnas län (2005-12-06)ändrade inte det överklagade beslutet. - L-O.P. samt B.J. och B-M.J. överklagade länsstyrelsens beslut. - Regeringen (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartmentet, 2006-08-31) avslog överklagandena och motiverade beslutet bl.a. med att detaljplanen inte kunde anses medföra olägenheter av sådan betydelse för klagandena att planen av det skälet inte kunde godtas. - I sin ansökan om rättsprövning anförde L-O.P. bl.a. att tillräcklig hänsyn inte tagits till strandskyddet och att han även skulle drabbas privat. B.J. och B-M.J. anförde bl.a. att det inte kunde vara förenligt med gällande strandskyddsregler att lägga tomter så nära vattnet som tio meter. - Regeringsrätten (2007-05-30, Nordborg, Eliason, Hamberg, Brickman, Knutsson):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 7 § skall Regeringsrätten upphäva regeringens beslut om det strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. - Rättsprövningen innefattar, förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering samt frågan om beslutet strider mot kraven på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen. Prövningen omfattar också fel i förfarandet som kan ha påverkat utgången i ärendet. Om de tillämpade rättsreglerna är så utformade att det föreligger en viss handlingsfrihet vid beslutsfattandet, omfattar rättsprövningen frågan om beslutet ryms inom handlingsfriheten. - I målet har inte framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som de sökande har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut skall därför stå fast. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut skall stå fast. (fd II 2007-05-02, Nilsson)