RÅ 2007 not 82

Sekretess enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen förelåg för uppgifter hos riksdagen om viss leverantörs rätt att producera rikdagstrycket och som annan leverantör önskade ta del av

Not 82. Överklagande av Edita Sverige AB av beslut ang. rätt att ta del av allmän handling. - Edita Sverige AB begärde den 24 augusti 2006 hos Riksdagsförvaltningen att få ta del av bl.a. det anbud som hade lämnats in av ett visst företag och som gällde produktion av riksdagstrycket. - Riksdagsförvaltningen beslutade i ärendet den 29 augusti 2006 och anförde därvid följande. - Skäl för beslutet. Avsnitten 2.4.1.4 "Orderkedja (avrop-leverans)" och 2.4.1.5 "Leveranskapacitet" i anbudet beskriver företagets sätt att producera riksdagstrycket. Enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgifterna i dessa avsnitt, eftersom det av särskild anledning kan antas att företaget lider skada om uppgifterna röjs. - Beslut. Er begäran avslås till den del den avser avsnitten "2.4.1.4 Orderkedja (avrop-leverans)" och "2.4.1.5 Leveranskapacitet" i det anbud som lämnades in gällande riksdagstrycket (dnr 252-638-05/06). Er begäran beviljas i övriga delar. - Edita Sverige AB överklagade beslutet och yrkade att avsnitten "2.4.1.4 Orderkedja" och "2.4.1.5 Leveranskapacitet" i det aktuella anbudet rörande riksdagstryck skulle lämnas ut. -Regeringsrätten (2007-06-05, Dexe, Nord, Stävberg, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 10 § sekretesslagen gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild, som i annat fall än som avses i 8 och 9 §§ har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - Regeringsrätten finner att det finns särskild anledning att anta att det företag som lämnat det aktuella anbudet skulle lida skada om uppgifterna i de begärda handlingarna lämnas ut. Sekretess enligt nämnda bestämmelse gäller därför för uppgifterna. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2007-05-02, Hofvander)