RÅ 2007 not 90

Komplettering av sökanden i mål om verkställighet enligt utlänningslagen hade av förbiseende inte översänts till Migrationsöverdomstolen (avslag) / Komplettering av sökanden i mål om verkställighet enligt utlänningslagen hade av förbiseende inte översänts till Migrationsöverdomstolen (resningsärende, avslag)

Not 90. Ansökan av M.Y. om resning i mål ang. verkställighet av beslut enligt utlänningslagen. - Migrationsverket beslutade den 15 december 2006 att inte bevilja M.Y. ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716). Sökanden överklagade beslutet och Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen, avslog överklagandet genom dom den 11 januari 2007. Sökanden fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, som i beslut den 26 januari 2007 inte meddelade prövningstillstånd (mål nr UM 193-07). Migrationsdomstolen underrättade den 30 januari 2007 Migrationsöverdomstolen om att en komplettering från sökandens ombud jämte två bilagor kom in till domstolen den 15 januari 2007 men att de, av förbiseende, inte översänts till Migrationsöverdomstolen. M.Y. ansökte hos kammarrätten om resning av Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Domstolen avvisade den 11 april 2007 ansökningen och överlämnade den till Regeringsrätten för handläggning. - M.Y. ansökte om resning och anförde att Migrationsöverdomstolen vid sin prövning inte haft tillgång till hela akten i målet, vilket innebär ett rättegångsfel av så allvarlig art att resning skall beviljas. -Regeringsrätten (2007-06-13, Billum, Eliason, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av handlingarna framgår att Migrationsöverdomstolen när den avgjorde frågan om prövningstillstånd inte hade tillgång till den komplettering i målet som kom in till migrationsdomstolen den 15 januari 2007. Kompletteringen innehöll, förutom en handling som tidigare företetts, en viss precisering av en tidigare lämnad uppgift om sökandens medverkan i ett radioprogram. Det är inte sannolikt att kompletteringen, om Migrationsöverdomstolen hade haft tillgång till denna, skulle ha lett till en annan utgång i målet. - Skäl för resning har inte visats föreligga. Ansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2007-05-22, Lidin)