RÅ 2007:66

Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättning och vårdbidrag skall beräknas med utgångspunkt från när behovet av särskild tillsyn och vård uppkom, oavsett när ansökan om vårdbidrag ges in.

Länsrätten i Västernorrlands län

A.B. ansökte i december 2003 om vårdbidrag för sonen A., född år 2002, och anförde att sonen insjuknat i augusti 2003. Västernorrlands läns allmänna försäkringskassa avslog A.B:s ansökan. Som skäl angavs bl.a. att A. från ansökningsmånaden inte bedömdes ha haft ett särskilt vård- och tillsynsbehov i minst sex månader, som kan berättiga till vårdbidrag.

A.B. överklagade beslutet. - Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet.

Domskäl

Länsrätten i Västernorrlands län (2004-12-16, ordförande Törnered) yttrade: Enligt 8 § lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag, HVL, har en förälder rätt till vårdbidrag för barn till och med juni månad det år då barnet fyller 19 år om 1. barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder behöver särskild tillsyn och vård under minst sex månader, eller 2. det på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder uppkommer merkostnader. - Enligt 13 § HVL får vårdbidrag inte utges för längre tid tillbaka än den månad då ansökan om vårdbidrag gjordes. - Av 9 § HVL framgår att vårdbidrag som utges med beaktande enbart av merkostnader måste uppgå till minst 36 procent av prisbasbeloppet (dvs. 14 148 kr år 2004). - Specialistläkaren Joakim Claesson vid Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus, har i ett yttrande den 24 maj 2004 anfört bl.a. följande. A. vårdades i Umeå den 29 mars till den 7 april och den 13 till den 16 april 2004. Under denna vårdvistelse beslutades att medicineringen för hans atypiska mycobakterieinfektion skulle avslutas, att han skulle anses frisk från denna. Utredning har inte kunnat påvisa att A. skulle vara mer infektionskänslig än andra barn. - Länsrätten gör följande bedömning. - A. behövde på grund av den sjukdom som avsågs med ansökan särskild tillsyn och vård. Tiden från och med den månad då ansökan gjordes fram till tillfrisknandet i april 2004 är dock mindre än sex månader. A.B. har därför inte rätt till vårdbidrag enligt sin ansökan grundat på särskild tillsyn och vård. - De åberopade merkostnaderna för resor till vårdcentral och sjukhus och för uppehälle under sjukhusvistelse kan inte antas uppgå till 14 148 kr. A.B. har därför inte rätt till vårdbidrag grundat på merkostnader. - Länsrätten avslår överklagandet.

I överklagande hos kammarrätten vidhöll A.B. sin talan. - Försäkringskassan bestred ändring av länsrättens dom.

Kammarrätten i Sundsvall (2006-01-16, Pettersén, Tärnvik, Eriksson, referent, samt nämndemännen Eliasson och Lundgren), som inledningsvis redogjorde för 8, 9 och 13 §§ HVL, yttrade: - Enligt kammarrättens mening måste bestämmelserna tolkas så att vid bedömning av rätten till vårdbidrag kan endast vård- och tillsynsbehovet fr.o.m. ansökningsmånaden beaktas. Eftersom ansökan om vårdbidrag gjordes först i december 2003 kan - även om insjuknandet var i augusti samma år - endast tiden fr.o.m. denna månad beaktas vid prövningen av rätten till vårdbidrag. Eftersom sjukperioden upphörde i april 2004 och vård- och tillsynsbehovet fr.o.m. ansökningsmånaden inte har uppgått till minst sex månader föreligger inte rätt till vårdbidrag. Överklagandet kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet.

A.B. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten och anförde bl.a. att hennes son inte var frisk i april 2004 och att hon började arbeta först i oktober samma år.

Försäkringskassan medgav att vårdbidrag skulle utgå för tiden december 2003 - april 2004 och anförde i huvudsak följande. Frågan i målet är hur kravet på tillsyns- och vårdbehov under minst sex månader för rätt till vårdbidrag förhåller sig till regeln att bidrag inte får utges för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden. Bestämmelsen i 13 § andra stycket HVL innebär endast att vårdbidrag inte kan utges för tiden före ansökningsmånaden, dvs. vårdbidrag kan inte utges retroaktivt. Enligt 13 § första stycket HVL utges vårdbidrag fr.o.m. den månad då rätt till förmånen inträtt. Rätten till en socialförsäkringsförmån, i detta fall rätten till vårdbidrag, inträder vid den tidpunkt då den försäkrade uppfyller förutsättning för rätt till förmånen, i det nu aktuella fallet när A. insjuknade i augusti 2003. Bestämmelsen i 13 § andra stycket HVL utgör således inte hinder för att, vid bedömningen av om kravet på tillsyns- och vårdbehov under minst sex månader är uppfyllt enligt 8 § HVL, beakta omständigheter som rådde före tidpunkten för ansökningsmånaden. Av den medicinska utredningen i målet framgår att A. tillfrisknade i april 2004.

Regeringsrätten (2007-10-30, Billum, Wennerström, Nord, Hamberg) yttrade: Enligt 8 § första stycket HVL har en förälder rätt till vårdbidrag för barn till och med juni månad det år då barnet fyller 19 år om barnet på grund av sjukdom, utvecklingsstörning eller annat funktionshinder behöver särskild tillsyn och vård under minst sex månader, eller det på grund av barnets sjukdom eller funktionshinder uppkommer merkostnader.

Enligt 13 § första stycket utges vårdbidrag från och med den månad då rätt till förmånen har inträtt. Bidrag får, enligt bestämmelserna i andra stycket, inte utges för längre tid tillbaka än den månad då ansökan om vårdbidrag gjordes.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Av 8 § HVL jämförd med 13 § första stycket samma lag följer att den period om minst sex månader som avses i 8 § skall beräknas med utgångspunkt i den månad då behovet av särskild tillsyn och vård uppkom, oavsett när ansökan om vårdbidrag ges in. Bestämmelsen i 13 § andra stycket har betydelse endast för bedömningen av frågan om från vilken månad bidrag utges.

Underinstanserna har emellertid vid sin bedömning enligt 8 § HVL endast beaktat tid från och med ansökningsmånaden.

Mot denna bakgrund skall underinstansernas avgöranden upphävas och en förnyad prövning av ansökningen göras. Denna prövning ankommer i första hand på Försäkringskassan.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver underinstansernas avgöranden och visar målet åter till Försäkringskassan för fortsatt handläggning.

Föredraget 2007-09-19, föredragande Nilsson Edin, målnummer 1925-06