RÅ 2008 not 116

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 116. Överklagande och ansökan om rättsprövning av U.H. - Kammarrätten i Stockholm beslöt den 6 november 2006 (mål nr 2200-06) att inte meddela U.H. prövningstillstånd i mål om bygglov. -U.H. överklagade kammarrättens beslut. Han ansökte också om rättsprövning.Regeringsrätten (2008-07-04, Fernlund, Ståhl, Stenman): Skälen för Regeringsrättens beslut. Regeringsrätten uppfattade U.H:s yrkande om rättsprövning som en ansökan om rättsprövning av Stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut den 24 februari 2005. - Av övergångsbestämmelserna till lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut följer att den tidigare lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet, om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - Av 1 § andra stycket lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att rättsprövning kan gälla endast sådana beslut som inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. Det nu aktuella beslutet har kunnat överprövas enligt plan- och bygglagen (1987:10). Ansökningen om rättsprövningen ska därför avvisas. - Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens beslut. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd står därför fast. (fd I 2008-07-01, Ritseson)