RÅ 2008 not 118

Grund för att påföra skattetillägg ansågs inte föreligga då / Det framstod som närmast uteslutet att uppgiven kapitalförlust skulle godtas av Skatteverket utan vidare utredning

Not 118. Överklagande av P.H. i mål ang. skattetillägg. - P.H. redovisade i sin självdeklaration för taxeringsåret 2006 en kapitalförlust om 82 044 kr. Under övriga upplysningar fanns texten ”Förlust; LI 402 94 42-599 - ” -631”. - Skatteverket fann att det var fråga om att P.H:s försäkringsbolag minskat den preliminärt fördelade återbäringen i P.H:s pensionsförsäkringar. Skatteverket konstaterade att någon definitiv förlust inte förelåg och medgav inte avdrag. Verket fann vidare att P.H:s uppgifter inte var tillräckliga för att koppla samman yrkat avdrag med reallokeringen i pensionsförsäkringarna och att den oriktiga uppgiften inte kunnat rättas med ledning av för Skatteverket normalt tillgängligt kontrollmaterial. Skattetillägg påfördes därför med 40 procent av den skatt som inte skulle ha påförts om den oriktiga uppgiften hade godtagits. - P.H. överklagade beslutet. -Länsrätten i Stockholms län (2007-05-25, ordf. Nilsson) avslog överklagandet. Länsrätten (en nämndeman skiljaktig) fann såvitt avser skattetillägget att de av P.H. lämnade upplysningarna inte aktualiserat Skatteverkets utredningsskyldighet och att den oriktiga uppgiften inte kunnat rättas med ledning av för Skatteverket normalt tillgängligt kontrollmaterial. - P.H. överklagade domen i skattetilläggsdelen. - Kammarrätten i Stockholm (2007-10-30, Svahn Lindström, Gylling Lindkvist, Linder, referent) avslog överklagandet. - P.H. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (2008-07-15, Nordborg, Eliason, Kindlund, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 5 kap. 1 § första stycket taxeringslagen (1990:324) i den i målet tillämpliga lydelsen ska en särskild avgift (skattetillägg) tas ut om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för taxeringen. Av andra stycket samma paragraf följer att en uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift ska inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut. - Enligt 3 kap. 1 § samma lag ska Skatteverket se till att ärendena blir tillräckligt utredda. - Av handlingarna framgår bl.a. följande. P.H. har i självdeklarationen för taxeringsåret 2006 redovisat kapitalförlust med 82 044 kr och under övriga upplysningar skrivit texten ”Förlust; LI 402 94 42-599 - ’’ - -631”. Som bilaga till deklarationen fanns fogad en blankett K4 Försäljning av värdepapper (aktier, obligationer m.m.) där en kapitalvinst om 121 375 kr avseende aktieförsäljningar redovisades. Efter av Skatteverket vidtagen utredning har det framkommit att den uppgivna kapitalförlusten avsåg en reallokering i P.H:s pensionsförsäkringar hos Folksam som ägde rum år 2003. - Regeringsrätten konstaterar inledningsvis att P.H:s avdragsyrkande saknat rättslig grund. De uppgifter hon lämnat efter Skatteverkets förfrågan visar, som underinstanserna funnit, att det yrkade avdraget avsett en förlust som inte är avdragsgill vid inkomsttaxeringen. - Givet hur P.H. i övrigt har utformat sin självdeklaration kan texten ”Förlust;” i rutan för övriga upplysningar rimligen inte avse något annat än kapitalförlusten. Det framstår mot den bakgrunden som närmast uteslutet att den uppgivna kapitalförlusten skulle godtas av Skatteverket utan vidare utredning av innebörden av de i deklarationen angivna bokstäverna och siffrorna. Med hänsyn härtill kan förutsättningar för att ta ut skattetillägg inte anses föreligga. P.H:s talan ska därför bifallas. -Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandet och undanröjer det påförda skattetillägget. (fd I 2008-05-28, Wahren)