RÅ 2008 not 119

Ansökan av M.A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 119. Ansökan av M.A.H. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Svea hovrätt dömde den 20 december 2005 M.A.H., statslös, för grov våldtäkt till fängelse i fyra år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit före den 21 oktober 2015. - Polismyndigheten beslutade den 24 april 2008 att M.A.H. skulle tas i förvar. Han togs i förvar i samband med villkorlig frigivning den 29 april 2008. - Europadomstolen begärde den 29 april 2008 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas tills vidare. - Justitieministern beslutade den 7 maj 2008 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till annat bestämts eller regeringen avgjort ärendet, dels att M.A.H. skulle kvarbli i förvar. -Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask (2008-06-27): M.A.H. ska kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - M.A.H. yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva förvarsbeslutet och att han skulle försättas på fri fot. M.A.H. anförde bl.a. följande. Han motsätter sig inte ett beslut om uppsikt, om det skulle bedömas som nödvändigt. Han har vare sig möjlighet eller intresse av att lämna landet eller hålla sig undan de svenska myndigheterna. Migrationsverket har i ett vägledande beslut den 1 juli 2008 gällande palestinier från Gaza konstaterat att det för närvarande inte är praktiskt möjligt att verkställa ett utvisningsbeslut till Gaza och beviljat anstånd med verkställighet till januari 2009. Utvisningen av honom kommer därmed av praktiska skäl inte att kunna verkställas inom de närmaste sex månaderna. Därutöver återstår fortfarande prövningen i Europadomstolen av hans åberopade skyddsskäl. - Regeringsrätten (2008-07-24, Heckscher, Billum, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd I 2008-07-23, Lidin)