RÅ 2008 not 120

Ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. / Övriga frågor -ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) / Resning -ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning) Resning

Not 120. Överklagande och ansökan om resning av F.S., AB Netlub nr 10 och Abos i Torsås AB i mål angående eftertaxering för 1997-2000 för inkomst m.m. - Kammarrätten i Jönköping meddelade den 12 juli 2006 dom i målen nr 3511-3528-04 angående eftertaxering för 1997-2000 för inkomst m.m. - F.S., AB Netlub nr 10 och Abos i Torsås AB överklagade kammarrättens dom och framställde samtidigt ett yrkande om resning. De yrkade även ersättning för kostnader i målen. -Regeringsrätten (2008-08-15, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Klagandenas överklaganden har kommit in i rätt tid och ska prövas i ordinär ordning. Den prövning som sker i ärendena om prövningstillstånd innefattar ett ställningstagande till frågan om grund för resning föreligger. Med hänsyn härtill ska ansökningarna om resning inte tas upp till prövning. - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. Inte heller finner Regeringsrätten skäl att medge ersättning för kostnader. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess och avslår klagandenas yrkanden om ersättning för kostnader i Regeringsrätten enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (fd II 2008-08--01, Sjöberg)