RÅ 2008 not 121

Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits

Not 121. Ansökan av M.H.M. om resning i mål bygglov. - Regeringsrätten beslutade den 9 oktober 2002 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om bygglov (mål nr 4895-2002). - Kammarrätten i Stockholm avslog i beslut den 26 augusti 2004 en ansökan om resning av M.H.M. Efter överklagande beslutade Regeringsrätten den 10 mars 2005 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5500-04). - M.H.M. ansökte härefter om resning i Regeringsrättens mål nr 5500-04. Ansökningen avslogs av Regeringsrätten genom beslut den 17 januari 2006 (mål nr 1617-05). Regeringsrätten hade därefter avslagit förnyade ansökningar om resning den 31 maj 2006 (mål nr 694-06) och den 14 mars 2008 (mål nr 3780-06). I en icke undertecknad skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 19 mars 2008 fick M.H.M. på nytt anses ansöka om resning i Regeringsrättens mål nr 5500-04. Eftersom M.H.M. inte inkommit med en egenhändigt undertecknad ansökningshandling förelade Regeringsrätten honom enligt beslut den 28 maj 2008 att senast tre veckor från delfåendet av beslutet till Regeringsrätten inkomma med en egenhändig undertecknad resningsansökan. I beslutet angavs att om en sådan handling inte inkom till Regeringsrätten inom förelagd tid kunde det medföra att den ingivna handlingen inte kom att läggas till grund för någon prövning. M.H.M., som delgavs beslutet den 18 juni 2008 efterkom inte föreläggandet. -Regeringsrätten (2008-08-20, Wennerström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att åtgärd, varigenom mål anhängiggörs, skall ske skriftligen och att ansöknings- eller besvärshandling från enskild skall vara egenhändig undertecknad av honom eller hans ombud. M.H.M. har trots föreläggande inte inkommit med en egenhändigt undertecknad resningsansökan. Resningsansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar resningsansökningen. (fd II 2008-08-20, Ritseson) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 1980-08 där omständigheterna var likartade