RÅ 2008 not 123

Delgivning av dom skedde i enlighet med utfärdad fullmakt med klaganden personligen men inte med ombudet (avslag)

Not 123. Överklagande och ansökan om återställande av försutten tid av D.R. i mål ang. förlängning av preskriptionstid för skattefordringar. - Länsrätten i Göteborg beslutade i dom den 2 februari 2007, på ansökan av Kronofogdemyndigheten i Göteborg, att förlänga preskriptionstiden för två skattefordringar avseende D.R:s skatteskulder. D.R. överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 19 mars 2008 avslog överklagandet. Han delgavs kammarrättens dom den 25 mars 2008. I en skrift som kom in till kammarrätten den 24 april 2008 överklagade han domen. Kammarrätten avvisade i beslut den 29 maj 2008 hans överklagande eftersom det hade kommit in för sent. - D.R. överklagade kammarrättens beslut och yrkade samtidigt att Regeringsrätten skulle bevilja återställande av försutten tid och därefter pröva målet i sak. Han anförde bl.a. följande. Ombudet har överklagat kammarrättens dom kort tid efter det att en kopia av den kommit med post till denne. Det har därefter visat sig att kammarrätten tidigare delgett D.R. personligen domen utan att samtidigt översända den till ombudet. Han har härigenom fråntagits sin mänskliga rättighet att försvara sig. En kränkning av Europakonventionen föreligger därför. Han är utländsk medborgare och talar eller läser inte svenska på sådant sätt att han förstått vad han fått. Han har därför rätt att räkna tiden för överklagande från den dag domen delgavs ombudet. -Regeringsrätten (2008-09-18, Eliason, Nord, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av den fullmakt D.R. givit ombudet framgår att den inför domstol innebär samma behörighet som en rättegångsfullmakt enligt rättegångsbalken dock att den ej berättigar till delgivning av något slag. Det var därför riktigt av kammarrätten att delge D.R. domen personligen och tiden för överklagande ska räknas från den dag han delgavs den. Kammarrätten har således rätteligen avvisat D.R:s överklagande såsom för sent inkommet. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. D.R. har inte visat att någon sådan omständighet föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökan om återställande av försutten tid. (fd I 2008-09-09, Wahren)