RÅ 2008 not 125

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Not 125. Ansökan av L-E.O. om rättsprövning av ett beslut av Miljööverdomstolen. - Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen meddelade den 5 november 2007 beslut i mål M 1559-07. - L-E.O. ansökte om rättsprövning av Miljööverdomstolens beslut. -Regeringsrätten (2008-09-25, Eliason, Nord, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Det är inte regeringen som har fattat det beslut som L-E.O. klandrar. Beslutet kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2008-09-09, Lindeberg)