RÅ 2008 not 126

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Not 126. Ansökan av P.I.H. om rättsprövning av en skrivelse från Arbetsmarknadsdepartementet. - Som svar på ett brev från P.I.H. anförde Arbetsmarknadsdepartementet, arbetsmarknadsministern i en skrivelse följande. En förutsättning för att en arbetsmarknadspolitisk insats ska lämnas är att den ska vara motiverad ur arbetsmarknadspolitisk synpunkt. Det är Arbetsförmedlingen som är ansvarig förvaltningsmyndighet för att göra en sådan prövning för varje sökande. Regeringen får enligt regeringsformen inte bestämma hur en förvaltningsmyndighet ska besluta i varje enskilt fall och därför avser jag inte att vidta några åtgärder i samband med ditt ärende. - P.I.H. ansökte om rättsprövning av skrivelsen från Arbetsmarknadsdepartementet. -Regeringsrätten (2008-09-25, Eliason, Nord, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Skrivelsen från Arbetsmarknadsdepartementet är inte ett regeringsbeslut. Den kan därför inte bli föremål för rättsprövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2008-09-09, Lindeberg)