RÅ 2008 not 128

Ansökan om resning gjordes samtidigt som rättidiga besvär anfördes (avvisning)

Not 128. Överklagande och ansökan om resning av L.H. i mål angående inkomstgrundad ålderspension. Kammarrätten i Göteborg beslutade den 21 november 2007 i mål nr 4184-06 att inte meddela L.H. prövningstillstånd i mål angående inkomstgrundad ålderspension. L.H. överklagade kammarrättens beslut och framställde samtidigt ett yrkande om resning. -Regeringsrätten (2008-09-25, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - L.H:s överklagande har kommit in i rätt tid och ska prövas i ordinär ordning. Den prövning som sker i samband med behandlingen av frågan om prövningstillstånd innefattar ett ställningstagande till frågan om grund för resning föreligger. Ansökningen om resning ska därför inte tas upp till särskild prövning. - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. (fd I 2008-09-19, Leidzén)