RÅ 2008 not 132

Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits

Not 132. Överklagande av Fakon AB angående tillsynsavgift enligt djurskyddslagen (1988:534). - Miljö- och byggnadsnämnden i Vetlanda kommun beslutade den 13 maj 2005 att påföra Fakon AB tillsynsavgift enligt djurskyddslagen. Fakon AB överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Jönköpings län som den 17 juli 2006 avslog överklagandet. Länsrätten i Jönköpings län avslog bolagets överklagande den 6 november 2006 och Kammarrätten i Jönköping beslutade den 9 januari 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - Fakon AB överklagade kammarrättens beslut i en besvärshandling som saknade underskrift. -Regeringsrätten (2008-09-26, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 3 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska en ansöknings- eller besvärshandling från en enskild vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud. - Regeringsrätten har genom beslut i protokoll den 5 september 2007 förelagt Fakon AB att senast inom tre veckor från delfåendet av beslutet inkomma med en egenhändigt undertecknad besvärshandling. I beslutet anges att om detta inte sker inom angiven tid, det kan medföra att den ingivna handlingen inte kommer att lägga till grund för någon prövning. - Fakon AB har inte följd föreläggandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Fakon AB:s överklagande. (fd I 2008-09-24, Törnqvist).