RÅ 2008 not 134

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 134. Ansökan av C.Y. om resning i mål om återbetalningsskyldighet för utbetald arbetslöshetsersättning. - I omprövningsbeslut den 14 december 2006 fann Handelsanställdas arbetslöshetskassa dels inte skäl att ändra tidigare beslut om återbetalningsskyldighet för utbetald ersättning om 7 300 kr motsvarande 20 ersättningsdagar för perioden den 5-30 juni 2006, dels att en från C.Y. inkommen begäran om omprövning av ett beslut meddelat av kassan den 13 november 2003 avseende avstängning skulle avvisas då begäran om omprövning kommit in för sent. C.Y. överklagade omprövningsbeslutet hos Länsrätten i Jönköpings län som i dom den 3 april 2007 (mål nr 3024-06) ändrade beslutet på så sätt att återbetalningsskyldigheten skulle avse 13 ersättningsdagar. I övrigt avslogs överklagandet. C.Y. överklagade länsrättens dom och ansökte samtidigt om resning av kassans beslut den 13 november 2003 avseende avstängning. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 5 oktober 2007 (mål nr 1448-07) att inte meddela prövningstillstånd i det överklagade målet. Samma dag beslutade kammarrätten (mål nr 3291-07) att avvisa C.Y:s ansökan om resning av arbetslöshetskassans beslut den 13 november 2003 med motiveringen att det ankom på Regeringsrätten att pröva resningar av arbetslöshetskassors beslut. I sin ansökan om resning anförde C.Y. att arbetslöshetskassans krav om återbetalning av ersättning motsvarande 13 ersättningsdagar var fullständigt ogrundat. -Regeringsrätten (2008-09-29, Eliason, Fernlund, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till hur C.Y. utformat sin ansökan om resning får hon anses angripa länsrättens dom i den del som avser återkrav av utgiven ersättning. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att, i fall då mål slutligt avgjorts av länsrätt, det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som ska pröva ansökningar om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Jönköping för handläggning. (fd I 2008-06-25, K. Dunnington)