RÅ 2008 not 136

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 136. Överklagande av ett avvisningsbeslut och ansökan om resning av försutten tid av G.C-O i mål om förtidspension m.m. - Länsrätten i Stockholms län avslog genom dom den 30 september 2003 G.C-O:s överklagande av ett beslut av Stockholms läns allmänna försäkringskassa angående förtidspension m.m. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 18 maj 2004 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 6809-03). Genom beslut den 31 oktober 2006 avvisade kammarrätten G.C-O:s överklagande av kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd på den grunden att överklagandet kommit in för sent. - G.C-O överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. Han ansökte också om resning. Han anförde bl.a. att ett tidigare överklagande hade kommit bort och att han hade svåra neurologiska skador på grund av monotona arbetsställningar och tung belastning. -Regeringsrätten (2008-09-29, Nordborg, Knutsson, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad G.C-O anfört utgör inte grund för annat än att kammarrättens avvisningsbeslut ska fastställas. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska en ansökan om resning prövas av kammarrätten om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Målet angående förtidspension m.m. har avgjorts slutligt av länsrätten. Det innebär att kammarrätten ska pröva ansökan om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 2008-09-09, Bohlin)