RÅ 2008 not 137

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet i mål om resning (avvisning).

Regeringsrätten

Not 137. Ansökan av Skrotgården Handelsbolag om resning i mål om utdömande av vite. - Regeringsrätten avslog i en dom den 16 juni 2006 Byggnadsnämndens i Gotlands kommun överklagande i ett mål om utdömande av vite gällande Skrotgården Handelsbolag. Regeringsrätten beslutade också att avvisa och avslå vissa yrkanden som bolaget hade fört fram under målets handläggning (mål nr 2244-04). - Bolaget försattes i konkurs den 11 maj 2001 och konkursen avslutades den 27 februari 2007. - Regeringsrätten beslutade den 18 juni 1007 (mål nr 6475-06), den 23 augusti 2007 (mål nr 4404-07) och den 23 juni 2008 (mål nr 5453-07) att avvisa Skrotgården Handelsbolags ansökningar om resning. - Bolaget ansökte återigen om resning i målet. -Regeringsrätten (2008-09-30, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Bolag som upplösts efter avslutad konkurs anses som huvudregel sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet, dvs. förmåga att uppträda som part i rättegång. Vissa undantag från denna regel har dock gjort i praxis. Vad som anförts i detta mål utgör inte skäl att tillerkänna sökanden partshabilitet. Ansökningen om resning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2008-09-19, Lindeberg)