RÅ 2008 not 138

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 138. Ansökan av E.P. om återställande av försutten tid och resning i mål om sjukersättning. - Försäkringskassan beslutade den 6 september 2005 att E.P. inte hade rätt till sjukersättning. Hon överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 23 april 2007. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 4 december 2007 (mål nr 4492-07) att inte meddela prövningstillstånd. - E.P. ansökte om återställande av försutten tid alternativt resning i kammarrättens mål. - Hon anförde bland annat följande. Först vid ett möte med sitt ombud den 29 maj 2008 fick hon veta att kammarrätten i december 2007 hade beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Ombudet försäkrade att han hade överklagat beslutet hos Regeringsrätten. Hon bad om en kopia av överklagandet, men fick ingen. Hon började då ana att ombudet ljög för henne. Därför ringde hon själv till kammarrätten efter mötet. Av registratorn där fick hon veta att ombudet inte sänt in något överklagande. Han hade inte heller sänt in en komplettering i ärendet. Hon är helt övertygad om att hennes ärende aldrig skulle ha behövt uppta tid hos kammarrätten om ombudet inte glömt att ansöka om muntlig förhandling i länsrätten. De hade bestämt att en specialistläkare skulle sammanfatta och klargöra hennes situation för domstolen. På grund av ombudets vårdslöshet har hon inte fått möjlighet att visa att hon var berättigad till sjukpension. -Regeringsrätten (2008-10-01, Eliason, Nord, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att tiden för överklagande får återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Det har inte kommit fram någon omständighet som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden. - Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätten sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen ska prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Kammarrättens beslut att inte meddela E.P. prövningstillstånd har medfört att länsrättens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte skett i kammarrätten har målet slutligt avgjorts av länsrätten. Vid angivna förhållanden och eftersom E.P., som hennes framställning får förstås, vill ha länsrättens avgörande i sak ändrat ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. -Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd I 2008-09-09, Wenneberg)