RÅ 2008 not 140

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Upphävdes då delgivning med tillämpning av reglerna om förenklad delgivning inte kunde anses ha skett

Not 140. Överklagande av A.B. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 31 maj 2007 att inte meddela A.B. prövningstillstånd i ett mål om arbetslöshetsförsäkring. Han överklagade beslutet genom en skrivelse som kom in till kammarrätten den 26 september 2007. Kammarrätten avvisade överklagandet genom beslut den 2 oktober 2007. Som skäl för detta angavs att beslutet att inte meddela prövningstillstånd fick anses ha delgetts honom den 15 juni 2007 och att överklagandet alltså kommit in för sent. - A.B. överklagade kammarrättens beslut och anförde bl.a. att han ”fick domen just nu”. -Regeringsrätten (2008-10-07, Nordborg, Wennerström, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett mål om arbetslöshetsförsäkring ska enligt 54 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Vid delgivningen av beslutet att inte meddela prövningstillstånd tillämpade kammarrätten s.k. förenklad delgivning. Förenklad delgivning sker enligt 3 a § delgivningslagen (1970:428) genom att myndigheten sänder handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts. - På dagboksbladet i kammarrättens akt finns en anteckning den 31 maj 2007, ”Beslut utsänt till A.B. (förenklad delgivning 1/6-07)”. Det finns ingen anteckning på dagboksbladet från den 1 juni. - Enligt Regeringsrättens bedömning visar anteckningen på dagboksbladet den 31 maj 2007 inte att kammarrätten den 1 juni 2007 sänt ett meddelande om delgivningsförsändelsen till A.B. Delgivning kan därför inte anses ha skett enligt 3 a § delgivningslagen. Det har inte kommit fram något som visar att A.B. ändå fått del av beslutet tidigare än två månader innan hans överklagande kom in till kammarrätten. A.B:s överklagande får på grund härav anses ha kommit in i rätt tid. Kammarrättens beslut den 2 oktober 2007 om avvisning ska därför upphävas. - Vad härefter angår A.B:s överklagande av kammarrättens beslut den 31 maj 2007 att inte meddela honom prövningstillstånd i ett mål om arbetslöshetsförsäkring gäller att ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 2 oktober 2007. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 31 maj 2007 står därmed fast. (fd I 2008-09-03, Hansson)