RÅ 2008 not 15

Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar

Not 15. Ansökan av A.K.B. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar. - Svea hovrätt dömde den 3 oktober 2005 A.K.B., medborgare i Irak, för förberedelse till terroristbrott m.m. till fängelse i fem år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. - A.K.B. ansökte om att regeringen skulle upphäva eller mildra utvisningsbeslutet. I samband därmed begärde han att verkställigheten av beslutet om utvisning skulle inhiberas tills vidare. - Justitieministern beslutade den 14 augusti 2007 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet, dels att A.K.B. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. - I enlighet härmed togs A.K.B. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 18 augusti 2007. - Förvarsbeslutet prövades på nytt den 15 oktober 2007, varvid beslutades att hålla A.K.B. kvar i förvar. - Förhandling i förvarsfrågan hölls den 3 december 2007 vid Länsrätten i Stockholms län, migrationsdornstolen. - Regeringsrätten hade i beslut den 10 december 2007 förklarat att förvarsbeslutet ska stå fast. -Justitieministern (2007-12-13) fattade härefter följande beslut. A.K.B. ska kvarbli i förvar enligt 10 kap, 1 § andra stycket 3 och tredje stycketutlänningslagen (20051716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige, De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - A.K.B. yrkader att Regeringsrätten, med ändring av statsrådets beslut om förvar, omedelbart skulle försätta honom på fri fot. I andra hand yrkade han att han skulle ställas under uppsikt. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Det föreligger inte synnerliga skäl för fortsatt förvar. Då utvisningsbeslutet med hänsyn till omständigheterna i ärendet inte kan verkställas till Irak inom en överskådlig framtid finns inte heller skäl för försvarstagande på denna grund. I vart fall kan skälen för ett fortsatt förvarstagande inte anses uppväga det intrång och de men som åtgärden innebär för honom och hans familj. Eftersom handlingarna inte kan anses ge tillräckligt underlag för bedömningen att synnerliga skäl föreligger hemställer han vidare att yttrande från Justitiedepartementet ska inhämtas. - Regeringsrätten (2008-01-24, Billum, Wennerström, Nord, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrättens prövning av det överklagade beslutet innefattar frågan om underlaget för detta beslut har varit tillräckligt. A.K.B:s yrkande att Regeringsrätten ska inhämta yttrande från Justitiedepartementet om underlaget för beslutet ska därför avslås. - Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om inhämtande av ytterligare utredning. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd II 2008-01-09, Svens-Jonsson)