RÅ 2008 not 150

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 150. Ansökan av J-E.M. om rättsprövning. - Som svar på ett antal brev från J-E.M. till Justitiedepartementet meddelade departementet honom i skrivelse den 15 augusti 2006 att varken justitieministern eller enskilda tjänstemän kunde agera i enskilda ärenden och därför var förhindrade att granska hans handlingar på det sätt han önskade. I skrivelsen från departementet anfördes vidare att hans brev inte föranledde några ytterligare åtgärder från Justitiedepartementets sida. - I skrivelse som inkom till Regeringsrätten den 21 augusti 2006 ansökte J-E.M. om rättsprövning av Justitiedepartementets skrivelse. -Regeringsrätten (2008-10-30, Wennerström, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsprövning innebär att Regeringsrätten under de förutsättningar som anges i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut prövar om ett avgörande av regeringen strider mot någon rättsregel. - J-E.M:s ansökan om rättsprövning avser inte beslut som meddelats av regeringen och hans ansökan kan redan av den anledningen inte prövas av Regeringsrätten. Ansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2008-10-01, Ritseson) Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 6829-06 och 1174-07 avseende skrivelse från Socialdepartementet resp. olika beslut av Försäkringskassan, Länsrätten i Göteborg och Kammarrätten i Göteborg med samma utgång.