RÅ 2008 not 151

Återkallelse enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen kunde inte grundas på en bedömning av det medicinska innehållet i inkommet läkarintyg som kommit in efter föreläggande

Not 151. Överklagande av Länsstyrelsen i Hallands län i mål ang. återkallelse av körkort. - Länsstyrelsen i Hallands län återkallade i beslut den 10 november 2006 L.G:s körkort med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) och motiverade beslutet med att L.G. inte efterkommit ett förläggande att komma in med läkarintyg. Sedan länsstyrelsen uppmärksammat att L.G. hade gett in ett läkarintyg den 3 november 2006 fattade länsstyrelsen den 15 november 2006 ett nytt beslut enligt vilket beslutet om återkallelse av körkortet inte ändrades. Som motivering anförde länsstyrelsen att det inkomna läkarintyget inte kunde anses visa att L.G. uppfyllde de medicinska kraven för körkortsinnehav. - L.G. överklagade beslutet men Länsrätten i Hallands län instämde i dom den 7 februari 2007 i länsstyrelsens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - L.G. överklagade länsrättens dom och yrkade att hans körkort inte skulle återkallas och anförde bl.a. följande. Beslutet avskär hans möjlighet att skaffa arbete. Han har påbörjat en utbildning till personlig assistent. Hans studier har gått allt bättre och det vore knäckande att bli av med körkortet i detta läge. Relationen mellan honom och läkaren som tog proverna var dålig. Efter tre godkända prover visade det fjärde provet ett märkligt högt värde. Han har förstått att värdet skjuter i höjden dramatiskt om man tar några öl efter en längre tids avhållsamhet. Han medger att han kände sig pressad av läkaren och gav upp en period. Läkaren stod bakom honom vid vart och ett av de fyra provtillfällena så han kan inte ha fuskat. Han är beredd att genomgå ny prövning med annan läkare och rehabilitering. Han äger ingen bil och skulle aldrig sätta sig bakom ratten i berusat tillstånd. - Länsstyrelsen anförde att det inlämnade läkarintyget inte visade att L.G. uppfyllde de medicinska kraven för körkortsinnehavet och att föreläggandet därmed inte hade följts. -Kammarrätten i Göteborg (2007-11-07, Johansson, Falkendahl, Rothlin): Domskäl. Enligt 10 kap. 3 § körkortslagen får i ärenden enligt lagen den enskilde föreläggas att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att förnya körkortet. - I 5 kap. 2 § första stycket körkortsförordningen (1998:980) anges att om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska länsstyrelsen skyndsamt utreda dennes lämplighet. Enligt paragrafens andra stycke får länsstyrelsen bl.a. förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att denne uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet eller ett bevis om godkänt förarprov. - I fråga om läkarintyg som krävs när uppgifter ger anledning att ifrågasätta fortsatt körkortsinnehav finns bestämmelser i 18 kap. Vägverkets föreskrifter (VVFS 1996:200) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. I det fall anledning finns att ifrågasätta körkortsinnehavet på grund av misstanke om beroende eller missbruk av medel som påverkar förmågan att framföra motordrivet fordon sägs i 18 kap. 3 § att läkarintyget ska vara utfärdat av läkare med specialistkompetens i allmän psykiatri eller annan specialistkompetent läkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Intyget ska vidare belysa körkortshavarens alkohol- och drogvanor och grundas på god kännedom om och återkommande kontakter med denne, resultatet av laboratorieundersökningar med avseende på missbruk samt psykologisk testning om detta bedöms lämpligt. Vidare ska resultatet av laboratorieundersökningarna redovisas. - Enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. - Med anledning av vad socialnämnden i Varbergs kommun uttalat om L.G:s nykterhetsförhållanden har länsstyrelsen den 28 februari 2006 med stöd av 5 kap. 2 § andra stycket körkortsförordningen förelagt honom att inom fyra månader från delfåendet av föreläggandet inkomma med ett läkarintyg som visar att han uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav. Vidare innehöll föreläggandet krav på läkarkompetens och innehåll i läkarintyget helt i enlighet med ovan redovisade föreskrifter i 18 kap. 3 § VVFS 1996:200. - I beslut den 10 november 2006 har länsstyrelsen återkallat L.G:s körkort med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen på grund av att något läkarintyg inte inkommit till länsstyrelsen. Sedan länsstyrelsen uppmärksammat att ett läkarintyg inkommit innan återkallelsebeslutet meddelades omprövade länsstyrelsen det beslutet. I sitt omprövningsbeslut den 15 november 2006 fann länsstyrelsen inte skäl att ändra det tidigare återkallelsebeslutet med motiveringen att det ingivna läkarintyget inte kan anses visa att L.G. uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav och att föreläggandet den 28 februari 2006 därför inte har följts. - I förarbetena till körkortslagen (prop. 1997/98:124 s. 40) sägs att återkallelsegrunderna kan delas in i återkallelse på grund av bristande personlig lämplighet (punkt 1-6) och återkallelse till följd av att de medicinska kraven inte är uppfyllda (punkt 7). Beträffande punkt 8 sägs att återkallelsegrunden är av formell natur. - Fråga uppkommer därför om tillämpningsområdet för bestämmelsen i 5 kap. 3 § 8 körkortslagen, dvs. gränserna för den prövning som ska ske vid bedömningen av frågan om ett föreläggande att inge läkarintyg inte har följts. Såväl lagtextens utformning som angivna förarbetsuttalande talar entydigt för att prövningen ska begränsas till brister i formellt hänseende såsom att något läkarintyg inte har getts in alls eller att ingivet läkarintyg inte uppfyller de formella krav på läkarkompetens och innehåll i övrigt som grundar sig på föreskrifterna i 18 kap. 3 § VVFS 1996:200. I konsekvens härmed anser kammarrätten att en återkallelse enligt 5 kap. 3 § 8 körkortslagen inte kan grunda sig på en bedömning av det medicinska innehållet i ett läkarintyg. Ett annat synsätt skulle dessutom medföra ett kringgående av framförallt bestämmelsen i 5 kap. 3 § 7 körkortslagen där kravet för återkallelse av körkort av medicinska skäl är att körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon ska vara så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort. Vid angivna förhållanden finner kammarrätten att länsstyrelsen har saknat fog för att återkalla L.G:s körkort med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen. Då det inte ankommer på kammarrätten att som första instans pröva om rekvisiten för återkallelse enligt 5 kap. 3 § 7 körkortslagen eller enligt någon annan i paragrafen angiven återkallelsegrund är uppfyllda ska länsstyrelsens återkallelsebeslut upphävas. - Domslut. Kammarrätten bifaller överklagandet och upphäver, med ändring av länsrättens dom, länsstyrelsens beslut att återkalla L.G:s körkort. - Länsstyrelsen överklagade och yrkade att Regeringsrätten med upphävande av den kammarrättens dom skulle fastställa länsrättens dom och länsstyrelsens beslut att återkalla körkortet. Till stöd för överklagandet anförde länsstyrelsen bl.a. följande. Enligt 5 kap. 2 § körkortsförordningen åligger det länsstyrelsen att utreda en körkortshavares lämplighet om det finns anledning att anta att denne inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort. Länsstyrelsen får höra bl.a. socialnämnd om nämndens yttrande har betydelse för ärendet. Vidare får länsstyrelsen förelägga körkortshavaren att ge in ett läkarintyg som visar att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet. Länsstyrelsen har haft anledning att utfärda ett föreläggande till L.G. att ge in ett läkarintyg som visar att han uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehav. Vid sådant förhållande synes bevisbördan ha lagts på körkortshavaren. Syftet med 5 kap. 2 § körkortsförordningen torde vara att prövningen inte enbart ska begränsas till brister i formellt hänseende. I det här fallet visar inte det ingivna läkarintyget att vederbörande uppfyller de medicinska kraven för körkortsinnehavet. Länsstyrelsens föreläggande har därmed inte följts. Länsstyrelsen har således haft fog för återkallelse av körkortet med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen. - L.G. bestred bifall till överklagandet och ansåg att Regeringsrätten skulle fastställa kammarrättens dom. - Regeringsrätten (2008-10-30, Nordborg, Hamberg, Fernlund, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som kammarrätten. Länsstyrelsens överklagande ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd II 2008-10-01, Charlotte Mattsson)