RÅ 2008 not 153

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut / Beslut att avslå en framställning om åläggande för Luftfartsverket att ge en överklagandehänvisning till ett av verket meddelat beslut

Not 153. Ansökan av J.Ö. om rättsprövning av ett beslut i fråga om framställning rörande indragen behörighetshandling. - J.Ö. fick sin behörighetsbricka, som gav honom tillträde till vissa delar av Stockholm-Bromma flygplats, indragen av Luftfartsverket den 29 september 2005. Beslutet var inte försett med någon överklagandehänvisning. J.Ö. begärde härefter hos regeringen att den skulle ålägga Luftfartsverket att ge en överklagandehänvisning till sitt beslut. Han uppgav vidare uttryckligen genom sitt ombud att han inte önskade en sakprövning av verkets beslut.Regeringen (2007-10-18, Näringsdepartementet) avslog J.Ö:s framställning och angav som skäl för sitt beslut att regeringen inte i ett enskilt fall kunde uttala sig om hur en förvaltningsmyndighet ska handlägga ett ärende av detta slag. - J.Ö. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. Han anförde bl.a. att regeringens avslag på hans begäran att ge honom rätt att ”besvära sig över Luftfartsverkets myndighetsutövning” hade fattats i strid med reglerna i artikel 6 i Europakonventionen om rätt till en rättvis förhandling inför en oberoende och opartisk domstol. - Regeringsrätten (2008-11-03, Nordborg, Eliason, Wennerström, Kindlund, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det förhållandet att någon överklagandehänvisning inte fogats till Luftfartsverkets beslut om indragning av J.Ö:s behörighetsbricka har i sig inte utgjort hinder för honom att överklaga beslutet. Regeringen har i sitt nu klandrade beslut inte heller tagit ställning till frågan om Jan Österwalls rätt att överklaga Luftfartsverkets beslut. Regeringsbeslutet innefattar inte heller i övrigt en prövning av Jan Österwalls civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2008-08-19, Ritseson)