RÅ 2008 not 156

Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om licensjakt efter älg / Ersättning för kostnader kunde inte utgå i mål om resning och återställande av försutten tid m.m. i mål om licensjakt efter älg / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om återställande av försutten tid i mål om licensjakt efter älg: Förvaltningsprocess / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning och återställande av försutten tid m.m. samt inför avgörandet av frågan om prövningstillstånd i mål om licensjakt efter älg

Not 156. Överklagande och ansökan om resning och återställande av försutten tid av L.G. i mål ang. licensjakt efter älg. - Länsstyrelsen i Blekinge län beslutade den 28 september 2001, dnr 27-5463-01, att någon licensjakt efter älg inte fick äga rum på fastigheten Spikahult 1:11 i Ronneby kommun samt att fastigheten skulle avregistreras från licensområde A 30510. L.G. överklagade beslutet hos Länsrätten i Blekinge län, som den 23 november 2001 avskrev målet från vidare handläggning (mål nr 882-01). Som skäl för beslutet angav länsstyrelsen att L.G. anfört att han inte klagade för egen del. L.G. överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping som i beslut den 6 mars 2002 inte meddelade prövningstillstånd (mål nr 11-2002). - L.G. och hans mor G.G. överklagade kammarrättens beslut hos Regeringsrätten. G.G. ansökte samtidigt om återställande av försutten tid för att överklaga länsstyrelsens beslut den 28 september 2001. Regeringsrätten beslutade den 30 juni 2003 att överlämna målet i den del det avsåg ansökan om återställande av försutten tid till Kammarrätten i Jönköping för handläggning samt att inte meddela prövningstillstånd beträffande överklagandet av kammarrättens beslut (mål nr 4216-2002). - Kammarrätten i Jönköping biföll den 11 juli 2003 (mål nr 2562-03) G.G:s ansökan och överlämnade den till Länsrätten i Blekinge län för handläggning som om överklagandet kommit in i rätt tid. Den 12 oktober 2005 avvisade länsrätten överklagandet (mål nr 785-03). I beslutet angavs bl.a. att den gode mannen för fastigheten Spikahult 1:11 sagt upp arrendeavtalet från 1980 för bl.a. G.G. till upphörande den 30 november 1999 och att av detta följde att G.G. inte längre var jakträttsinnehavare för fastigheten Spikahult 1:11 när det överklagade beslutet fattades. - L.G. överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Jönköping, som den 1 oktober 2007 avvisade överklagandet (mål nr 2047-07). I beslutet angavs att handlingarna i målet inte visade att L.G. hade rätt att själv eller som företrädare för någon annan föra talan i målet. - L.G. överklagade kammarrättens beslut samt ansökte om resning och återställande av försutten tid och angav därvid mål nr 785-03 (länsrätten), 4216-2002 (Regeringsrätten), 11-2002 (kammarrätten) och 882-01 (länsrätten) samt länsstyrelsens beslut den 28 september 2001. Han fick vidare anses yrka att muntlig förhandling skulle hållas i målen och att förhör skulle hållas med vissa angivna personer. Slutligen yrkade han ersättning för sina rättegångskostnader med belopp som senare skulle komma att anges. Han anförde bl.a. följande. Som stöd för sin behörighet att föra talan åberopas bl.a. att skattemyndigheten anmanat honom att upprätta bouppteckningen efter hans mor G.G. Den som ansökte om avregistrering av fastigheten Spikahult 1:11 från licensområdet var inte behörig. Den nuvarande gode mannen, advokaten Lars-Åke Lund, vitsordar inte att arrendeavtalet från 1980 var uppsagt. -Regeringsrätten (2008-11-06, Heckscher, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att muntlig förhandling är obehövlig inför avgörandet av frågan om prövningstillstånd och ansökningarna om resning och återställande av försutten tid. - Ett avgörande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål som nu är i fråga prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen får tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd återställas, om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Det har inte kommit fram att det finns sådana skäl. - Det saknas laglig grund för att bevilja ersättning för kostnader i målen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att Regeringsrätten ska hålla muntlig förhandling i målen. - Regeringsrätten avvisar åberopad muntlig bevisning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - Regeringsrätten avslår ansökningarna om resning och återställande av försutten tid. - Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för rättegångskostnader. (fd I 2008-10-15, Öjemark)