RÅ 2008 not 157

Ansökan avslogs när ombud genom e-post till uppgiven adress upplysts om att begärt anstånd med att ge in ett överklagande inte kunde medges

Not 157. Ansökan av F.G. ang. återställande av försutten tid i mål om ersättningsskyldighet enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. - Länsrätten i Örebro län avslog i dom den 8 maj 2007 F.G:s överklagande av Kriminalvårdens beslut den 30 november 2006 i ärende om ersättningsskyldighet enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt. F.G. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Jönköping, som i beslut den 13 augusti 2007 vägrade prövningstillstånd (mål nr 1969-07). Beslutet delgavs F.G:s ombud den 20 augusti 2007. I skrivelse som kom in till kammarrätten den 7 september 2007 begärde ombudet ytterligare 10 dagars tid för att ge in ett överklagande av kammarrättens beslut. Med anledning av skrivelsen avsände kammarrätten samma dag ett e-postmeddelande, i vilket ombudet upplystes om att anstånd med att ge in ett överklagande inte kunde medges och att ombudet borde iaktta angiven tid för överklagande. Den 17 september 2007 kom överklagandet in till kammarrätten som i beslut den 18 september 2007 avvisade detta så som för sent inkommet. - F.G. yrkade att den försuttna tiden att överklaga kammarrättens beslut den 13 augusti 2007 skulle återställas och anförde bl.a. följande. Hans ombud har i skrivelse till kammarrätten den 6 september 2007 bett om anstånd med att ge in överklagandet. Då ombudet vare sig genom post eller e-post fått något nekande besked från kammarrätten antog han att rätten inte motsatte sig begäran om anstånd. -Regeringsrätten (2008-11-10, Heckscher, Nord, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) sägs att om tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt, får tiden återställas. - Av handlingarna i målet framgår att kammarrätten besvarade ombudets begäran om anstånd genom ett e-postmeddelande som skickades till den av ombudet uppgivna adressen. Mot den bakgrunden kan det inte anses ha kommit fram att F.G. haft giltig ursäkt att försitta tiden för överklagande av kammarrättens beslut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-10-15, Hartmann)