RÅ 2008 not 158

Ansökan som avsåg överklagande av kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om körkortsåterkallelse avslogs / Yrkande om undanröjande av ordningsbot avvisades då klagan avseende godkänt föreläggande av ordningsbot skulle prövas av tingsrätt

Not 158. Ansökan av E.J. om återställande av försutten tid i mål ang. återkallelse av körkort. - Länsrätten i Gävleborgs län avslog genom dom den 5 december 2006 E.J:s överklagande av länsstyrelsens beslut angående körkortsåterkallelse. E.J. överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall som den 19 december 2006 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3409-06). Kammarrättens beslut vann laga kraft. - I en skrivelse som inkom till kammarrätten den 24 april 2007 ansökte E.J. om bl.a. återställande av försutten tid. Kammarrätten beslutade den 19 september 2007 att överlämna handlingarna i målet till Regeringsrätten (mål nr 1194-07). - E.J. ansökte om återställande av försutten tid, undanröjande av ordningsboten samt ersättning för de utlägg hon haft under körkortsåterkallelsen. Hon anförde bl.a. att hon skickade in sin begäran om undanröjande av ordningsboten till Gävle tingsrätt i tid. Om tingsrätten hade diariefört hennes skrivelse och skickat den vidare till rätt instans hade den kommit in i tid. -Regeringsrätten (2008-11-14, Nordborg, Knutsson, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 59 kap. 10 § rättegångsbalken jämförd med 7 § samma kapitel framgår att klagan avseende godkänt föreläggande av ordningsbot prövas av tingsrätt som kunnat ta upp åtal för brottet. Regeringsrätten är således inte behörig att pröva E.J:s yrkande om undanröjande av den aktuella ordningsboten, varför detta yrkande ska avvisas. - Det ankommer inte på Regeringsrätten att pröva anspråk på ersättning för utlägg, varför även detta yrkande ska avvisas. - Vad Regeringsrätten kan pröva i målet är om tiden för överklagande av Kammarrättens i Sundsvall beslut den 19 december 2006 att inte meddela prövningstillstånd ska återställas. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Vad E.J. har anfört utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar E.J:s yrkanden såvitt avser undanröjande av ordningsbot och ersättning för utlägg. - Regeringsrätten avslår ansökningen i övrigt. (fd II 2008-10-21, Hofvander)