RÅ 2008 not 163

Rättsprövningsbart beslut ansågs inte föreligga (avvisning)

Not 163. Ansökan av Y.B. om rättsprövning. - I ett flertal skrivelser till Regeringsrätten angav Y.B. att hon ansökte om rättsprövning av regeringens tystnad inför att inom den frist som anges i Europakonventionen nationellt lösa en tvistefråga. -Regeringsrätten (2008-11-26, Sandström, Knutsson, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande: Av 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut framgår att en enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Vad som åsyftas i Y.B:s skrivelser är inte ett sådant beslut som nu sagts. Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2008-11-04, Mattsson)