RÅ 2008 not 172

Handlingar hos Riksbanken rörande avtal om likviditetsstöd till bank var hänförliga till Riksbankens utlåningsrörelse och omfattades därför av absolut sekretess

Not 172. Överklagande av P.K. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - P.K. begärde hos Riksbanken att få ta del av det avtal som upprättats när Carnegie Investment Bank AB erhöll likviditetsstöd banken. -Riksbanken (2008-11-13) avslog P.K:s begäran och anförde följande som skäl för sitt beslut. Enligt 8 kap. 8 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess i bl.a. Riksbankens in- och utlåningsrörelse. Det upprättade avtalet ingår i Riksbankens utlåningsrörelse. Sekretessen är absolut, dvs. det finns inget skaderekvisit utan sekretessen viker endast om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Sekretessen tar sikte på enskildas ekonomiska förhållanden eftersom paragrafen finns i kapitel 8 som innehåller bestämmelser om sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskildas ekonomiska förhållanden. - Avtalet innehåller uppgifter om Carnegie Investment Bank AB:s ekonomiska förhållanden. Eftersom uppgifterna därför omfattas av sekretess enligt 8 kap. 8 § sekretesslagen kan P.K. inte få ta del av dessa. - P.K. överklagade Riksbankens beslut och yrkade i första hand att han skulle få ta del av de begärda handlingarna i sin helhet och i andra hand att få ta del av dem efter det att de uppgifter om Carnegie Investment Bank AB:s (bolagets) ekonomiska förhållanden som Regeringsrätten bedömde kunna skada bolaget hade gjorts oläsliga. - Regeringsrätten (2008-12-16, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 kap. 8 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess i bl.a. Riksbankens in- och utlåningsrörelse. Bestämmelsen saknar s.k. skaderekvisit, dvs. sekretessen gäller oavsett om ett utlämnande skulle innebära skada eller inte (absolut sekretess). - De handlingar P.K. begär utlämnade hänför sig till Riksbankens utlåningsrörelse och innehåller uppgifter om bolagets ekonomiska förhållanden. Som Riksbanken funnit omfattas de därför av sekretess enligt 8 kap. 8 § första stycket sekretesslagen. Eftersom sekretessen är absolut omfattas uppgifterna av denna sekretess oberoende av eventuell skaderisk för bolaget vid ett utlämnande. Överklagandet ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2008-12-10, Åsbrink)