RÅ 2008 not 177

Frikännande dom för skattebrott på grund av nedlagt åtal och ogillat åtal för bokföringsbrott (avslag)

Vidare

Not 177. Ansökan av H.H. om resning i mål ang. inkomsttaxering m.m. - Skatteverket den 29 november 2004 att höja H.H:s inkomst av näringsverksamhet vid 2003 och 2004 års taxeringar med vissa angivna belopp och att påföra skattetillägg med 40 procent av den skatt som skulle betalas på de nämnda beloppen. Vidare beslutade Skatteverket att för räkenskapsåren 2002 och 2003 ändra tidigare beslut om mervärdesskatt och att påföra skattetillägg. För redovisningsperioderna december 2002 och december 2003 beslutade Skatteverket att påföra arbetsgivaravgifter och skattetillägg samt att påföra ytterligare källskatt och skattetillägg. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 6 oktober 2006 H.H:s överklagande av Skatteverkets beslut. H.H. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som i dom den 3 maj 2007 inte ändrade länsrättens dom (mål nr 470-07 m.fl.). Kammarrättens dom vann laga kraft. -H.H. ansökte om resning och yrkade att Skatteverkets beslut skulle upphävs. Han anförde sammanfattningsvis följande. Grunden för besluten är ett påstående om att fakturor som han har mottagit skulle vara osanna samt att han skulle ha fått tillbaka de betalade fakturabeloppen efter avdrag för provision motsvarande den debiterade mervärdesskatten. Ingen direkt utredning har förebringats till stöd för Skatteverkets påstående. - Åtal väcktes mot honom och hans bröder för bl.a. grovt skattebrott. Den person som påstods ha utfärdat de osanna fakturorna och återbetalat fakturabeloppen efter avdrag för provision vitsordade vid rättegången att han beträffande vissa kunder hade utfärdat osanna fakturor men att det beträffande andra kunder, däribland H.H. och hans bröder, inte i något fall hade varit fråga om osanna fakturor. Alla fakturor ställda till bröderna H:s firmor motsvarades av tjänster utförda av anställda i den ifrågavarande personens bolag och inga returbetalningar har förekommit. Åklagaren fann att den personens uppgifter var trovärdiga och inte kunde ifrågasättas. Åklagaren lade därefter ned åtalet mot H.H. och hans bröder för grovt skattebrott. På hans begäran meddelade tingsrätten frikännande dom i den delen. Tingsrätten ogillade även i övrigt åtal för bokföringsbrott. - Beträffande skattetillägg är grunden för att påföra sådant att oriktig uppgift föreligger. Genom åklagarens beslut att lägga ned åtalet för grovt skattebrott och den frikännande domen kan sådan grund inte gärna finnas längre.Regeringsrätten (2008-12-17, Billum, Nordborg, Sandström, Fernlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2008-11-26, Hanson)