RÅ 2008 not 178

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kriminalvård i anstalt (fråga om Kriminalvården ägde rätt att vägra intagen telefontillstånd på grund av samtalet gällde ett abonnemang som innehades av en juridisk person / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde frågan om intagen kunde vägras telefontillstånd på grund av samtalet gällde ett abonnemang som innehades av en juridisk person (prejudikatskäl)

Not 178. Överklagande av C.L. i mål om prövningstillstånd i kammarrätt i mål ang. kriminalvård i anstalt. - C.L., som var intagen i en sluten kriminalvårdsanstalt, ansökte om tillstånd att få telefonera till sin syster. Kriminalvården, Anstalten Österåker, avslog ansökningen den 17 juni 2008 med motiveringen att anstalten inte kan utföra den identitetskontroll som krävdes då det uppgivna numret var registrerat på ett företag och inte på en privatperson. I ett omprövningsbeslut den 4 juli 2008 ändrade Kriminalvården, Region Stockholm, inte anstaltens beslut. Kriminalvården anförde bl.a. att det inte med tillräckligt hög grad av säkerhet gick att förutse vem som skulle komma att svara om C.L. ringde det aktuella numret. - C.L. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län som i en dom den 22 juli 2008 avslog överklagandet (mål nr 15279-08). Domen överklagades av C.L. och Kammarrätten i Stockholm beslutade den 28 augusti 2008 att inte meddela prövningstillstånd. - C.L. yrkade att han skulle beviljas prövningstillstånd i kammarrätten. Han anförde bl.a. följande. Hans syster är egen företagare och det nummer han ansökte om att få ringa till är registrerat på hennes företag. Till ansökningen bifogade han ett registreringsbevis. Av det framgick att hans syster ägde företaget och var ensam styrelseledamot. Det fanns inga anställda i företaget. Telefonnumret gick inte till en växel utan direkt till företaget. Det var alltså hans syster som svarar om han ringer. - Kriminalvården hade ingen erinran mot att C.L. beviljades prövningstillstånd i kammarrätten. -Regeringsrätten (2008-12-18, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 30 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt får telefonsamtal mellan intagna och personer utanför anstalten äga rum i den utsträckning det lämpligen kan ske. I fråga om den som den intagne önskar samtala med kan en sådan kontroll som avses i 29 § andra stycket samma lag göras i den utsträckning det anses behövligt. Enligt denna bestämmelse ska, om det behövs för att bedöma om en intagen ska få ta emot ett besök, i förväg undersökas om den besökande har dömts eller är misstänkt för brottslig verksamhet. Upplysningar ska också inhämtas om den besökandes personliga förhållanden i övrigt, i den utsträckning det behövs. - Enligt 4 kap. 7 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för verkställighet i anstalt (KVFS 2008:3) ska vid en sluten anstalt kontroll normalt alltid ske av den som en intagen önskar ringa till. - Målet gäller i sak frågan om Kriminalvården har rätt att vägra en intagen telefontillstånd enbart av det skälet att samtalet gäller ett abonnemang som innehas av en juridisk person. Frågan har inte belysts i något vägledande rättsfall. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att kammarrätten prövar frågan. Prövningstillstånd ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 22 juli 2008 i mål nr 15279-08. Handlingarna i målet lämnas över till kammarrätten för fortsatt behandling. (fd I 2008-12-10, Perttu)