RÅ 2008 not 18

Skäl för jämkning av rättshjälpsavgift ansågs inte föreligga i mål om verkställighet enligt 21 kap. föräldrabalken

Not 18. Överklagande av P.D. ang. jämkning av rättshjälpsavgift m.m. -Kammarrätten i Göteborg beslutade den 29 december 2006 i ett mål mellan P.D. och A.Ö. om verkställighet enligt 21 kap.föräldrabalken att dels avskriva målet i huvudsaken, dels förordna att vardera parten skulle svara för sina rättegångskostnader i både länsrätten och kammarrätten. - P.D. överklagade kammarrättens beslut och yrkade bl.a. att hans rättshjälpsavgift skulle jämkas. -Regeringsrätten (2008-01-29, Billum, Hamberg, Knutsson)fann att det inte framkommit skäl att meddela prövningstillstånd och anförde vidare bl.a. följande under Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om den rättssökandes ekonomiska underlag förändras väsentligt innan rättshjälpsärendet har avslutats, får enligt 24 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619) jämkning ske av rättshjälpsavgiften efter vad som är skäligt. Enligt tredje stycket kan jämkning till en lägre procentsats eller till noll endast avse avgift som ännu inte har betalats. Rättshjälpsavgiften ska enligt 25 § första stycket samma lag fortlöpande betalas till rättshjälpsbiträdet allteftersom kostnader uppstår. Bestämmelserna innebär att jämkning nedåt som regel endast ska avse kostnader som har uppkommit efter ansökan om jämkning (se prop. 1996/97:9 s. 163 och 215 f.). - P.D. har - samtidigt som han ansökt om jämkning av rättshjälpsavgiften - slutfört sin talan inför avgörandet av frågan om prövningstillstånd. Med hänsyn till Regeringsrättens bedömning i den frågan kan några ytterligare rättshjälpskostnader i målet inte beräknas uppkomma. Ett beslut om jämkning skulle således endast avse redan uppkomna kostnader. Det har inte framkommit skäl att medge P.D. jämkning av sådana kostnader. Regeringsrätten finner därför att det inte finns förutsättningar att bifalla yrkandet om jämkning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. - Regeringsrätten avslår yrkandet om jämkning av P.D:s rättshjälpsavgift. (fd II 2008-01-15, Lidin)