RÅ 2008 not 180

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd som saknade rätt att föra talan mot kammarrätts beslut i mål om bygglovsavgifter var inte heller berättigad att ansöka om resning i målen

Not 180. Ansökan av Byggnadsnämnden i Trollhättans kommun om resning i mål ang. bygglovsavgifter. - Byggnads- och trafiknämnden fattade under tiden den 2 september 2002 - den 26 januari 2006 ett flertal beslut rörande bygglovsavgifter för 3 G Infrastructure Services Sverige AB. Bolaget överklagade ett antal beslut till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men kommunen avvisade överklagandena såsom för sent anförda. - Bolaget ansökte om resning hos Kammarrätten i Göteborg som i beslut den 30 maj 2007 beviljade resning och undanröjde byggnadsnämndens beslut om bygglovsavgifter. - Byggnadsnämnden i Trollhättans kommun överklagade kammarrättens beslut. Regeringsrätten fann i beslut den 14 maj 2008 (mål nr 3799-3828-07, 3830-3831-07 och 3833-3851-07) att byggnadsnämnden saknade rätt att föra talan mot kammarrättens beslut och avvisade överklagandet. -Byggnadsnämnden ansökte om resning och yrkade att sakfrågan skulle prövas. Till stöd för sin talan åberopade byggnadsnämnden ett rättsutlåtande av den 12 juni 2008. -Regeringsrätten (2008-12-18, Nordborg, Brickman, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Byggnadsnämnden saknar rätt att föra talan mot kammarrättens beslut. På grund härav är byggnadsnämnden inte heller berättigad att begära resning. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2008-12-02, Sjöberg)