RÅ 2008 not 2

Bokföringsnämndens yttrande rörande samma sakfråga beträffande annat bolag i koncernen (avslag)

Not 2. Ansökan av IKEA AB om resning i mål om inkomsttaxering. - Skattemyndigheten beslutade i omprövningsbeslut den 17 december 2001 att inte medge IKEA AB (bolaget) avsättning avseende bonuslön med 40 067 121 kr taxeringsåret 2000. Sedan bolaget överklagat skattemyndighetens beslut avslog Länsrätten i Kronobergs län överklagandet genom dom den 8 februari 2005. Bolaget överklagade hos Kammarrätten i Jönköping som i dom den 9 maj 2005 avslog överklagandet. - Bolaget ansökte om resning och yrkade även ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Bolaget anförde i huvudsak följande. Efter att Kammarrätten i Jönköping meddelat sin dom har Kammarrätten i Göteborg den 6 november 2006 beviljat Tibro Kontorsmöbler AB (Tibro) avdrag för reservering av kostnad för bonuslön med yrkade 3 055 000 kr. Tibro ingår i IKEA-koncernen och dess upplägg avseende personalbonus har varit utformat på samma sätt som bolagets. Bokföringsnämnden har i yttrande i Kammarrättens i Göteborg mål uttalat att det är förenligt med god redovisningssed att göra en avsättning för personalbonus på det sätt som Tibro gjort i bokslutet för räkenskapsåret 1998/99. -Regeringsrätten (2008-01-03, Nordborg, Kindlund, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Vad bolaget anfört medför enligt Regeringsrättens mening inte att det kan anses föreligga något sådant förhållande som utgör skäl för resning. - Skäl att bevilja bolaget ersättning för kostnader i målet föreligger inte. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avslår bolagets yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten. (fd I 2007-11-28, Bertelsen) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål nr 3002-07, 3007-07 och 3008-07 med samma sakfråga och utgång.