RÅ 2008 not 30

Innan överklagandetiden gått ut utan att det klart framgick att taleberättigad part inte avsåg att överklaga

Not 30. Överklagande av 3G Infrastructure Services AB i mål ang. anslutningsavgift för el. - Energimyndigheten beslutade den 23 januari 2006 att avslå Kristinehamns Energi Elnät AB:s yrkande om avvisning av 3G Infrastructure Services AB:s (3GIS) begäran om prövning av anslutningsavgift för nyanslutning av el på fastigheten Posseberg 2:1 i Kristinehamns kommun. Kristinehamns Energi Elnät AB överklagade beslutet hos Länsrätten i Södermanlands län. Länsrätten biföll i dom den 12 januari 2007 överklagandet och avvisade 3GIS begäran om prövning av anslutningsavgiften. Kammarrätten i Stockholm avslog i beslut den 15 mars 2007 (mål nr 468-07) Energimyndighetens överklagande av länsrättens dom. - 3GIS, i likhet med Energimyndigheten motpart i länsrättens mål, överklagade därefter i en skrivelse som kom in till länsrätten den 20 mars 2007 länsrättens dom. Länsrätten fann att överklagandet kommit in i rätt tid och överlämnade det till kammarrätten. Genom beslut den 3 april 2007 (mål nr 1975-07) avvisade kammarrätten 3GIS överklagande. Kammarrätten fann att frågan om vad som utgjorde utgångspunkten för ansökningstidens beräkning, och som kammarrätten efter överklagande av Energimyndigheten redan tagit ställning till genom sitt beslut den 15 mars 2007, var densamma som i förevarande mål. Hinder förelåg därför att på talan av 3GIS på nytt pröva frågan. - 3GIS överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut i mål nr 468-07 och 1975-07 och återförvisa målen till kammarrätten för fortsatt handläggning. 3GIS anförde bl.a. följande. Kammarrättens åtgärd att meddela beslut i mål nr 468-07 innan 3GIS frist för överklagande löpt ut utgör ett grovt förbiseende eller grovt misstag. Detta gäller även beslutet i mål nr 1975-07 att avvisa 3GIS överklagande. I vart fall ska sistnämnda beslut undanröjas som en följd av undanröjandet av beslutet i mål nr 468-07. -Regeringsrätten (2008-02-12, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Kammarrätten har avgjort mål nr 468-07 innan tiden för överklagande av länsrättens dom gått ut för 3GIS. För att ett mål ska kunna avgöras innan överklagandetiden gått ut krävs att det klart framgår att klaganden slutfört sin talan och, om det finns en annan taleberättigad part, att denne inte avser att överklaga. Det framgår inte av handlingarna att kammarrätten innan den avgjorde mål nr 468-07 har undersökt om 3GIS haft för avsikt att överklaga länsrättens dom. Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att kammarrätten handlagt målet felaktigt. Detta har fått till följd att 3GIS överklagande inte har kunnat tas i beaktande av kammarrätten vid dess överprövning av länsrättens beslut att avvisa 3GIS begäran om prövning av anslutningsavgiften för el. Kammarrättens beslut den 15 mars 2007 och den 3 april 2007 ska därför undanröjas och målen visas åter till kammarrätten för ny handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut den 15 mars 2007 i mål nr 468-07 och den 3 april 2007 i mål nr 1975-07 samt visar målen åter till kammarrätten för ny handläggning. (fd I 2008-01-09, Ritseson). Samma dag avgjordes mål nr 2337-07 och 2338-07 med samma fråga och utgång.