RÅ 2008 not 39

Fråga om vård hade förfallit sedan socialnämnden beslutat att vården skulle upphöra / Fråga vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan socialnämnden beslutat att vården skulle upphöra

Not 39. Överklagande av S.D. av en dom ang. beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. - Länsrätten i Skåne län beslutade den 21 december 2006 att S.D. skulle beredas vård enligt 3 § lagen LVU. I februari 2007 placerades han på behandlingshemmet Eken i Uddevalla. Den 11 maj 2007 beslutade Barn- och ungdomsnämnden i Eslövs kommun att vården av S.D. skulle fortgå eftersom han fortfarande hade ett vårdbehov och inte samtyckte till vårdplanen. Den 25 juni 2007 beslutade nämnden att placeringen på Ekens behandlingshem skulle bestå. S.D överklagade de sistnämnda besluten och yrkade att vården enligt LVU eller i vart fall placeringen på Ekens behandlingshem skulle upphöra och att han placerades någon annanstans, i första hand i hemmet hos modern. Enligt dom den 19 juli 2007 avslog länsrätten överklagandena. Kammarrätten i Göteborg avslog den 10 december 2007 S.D:s överklagande av länsrättens dom. - I skrivelse, som inkom till Regeringsrätten den 9 januari 2008, överklagade S.D. kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2008-03-03, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av till Regeringsrätten inkommen kopia av beslut av Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun daterad den 30 januari 2008 framgår att vården av S.B. enligt 21 § LVU ska upphöra. Ändamålet med överklagandet av Kammarrättens i Göteborg dom den 10 december 2007 har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avskriver målet. - Regeringsrätten bestämmer att ersättning ska betalas till advokaten Bertil Andersson som offentligt biträde med 5 133 kr och 50 öre (inklusive mervärdesskatt) för arbete. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess. (fd I 2008-02-28, M. Larsson)