RÅ 2008 not 41

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Fråga om rätt för förälder som inte längre var vårdnadshavare att överklaga en dom om vård av sonen enligt lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga hade förfallit sedan vården upphört / Fråga om rätt för förälder som inte längre var vårdnadshavare att överklaga en dom om vård av sonen enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade förfallit sedan vården upphört / Fråga om rätt för förälder som inte längre var vårdnadshavare hade rätt att överklaga en dom om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga av sonen hade förfallit sedan vården upphört

Not 41. Överklagande av N.Y. ang. avvisande av talan i mål om beredande av vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. - Länsrätten i Stockholms län förordnade i dom den 7 november 2007 att N.Y:s son J.Y. skulle beredas vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. N.Y överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm. Södertörns tingsrätt beslutade därefter den 28 november 2007 interimistiskt att fadern M.Y. skulle ha vårdnaden om J.Y. I beslut den 10 december 2007 avskrev kammarrätten målet med motiveringen att N.Y. inte längre hade vårdnaden om J.Y. och därför inte längre var behörig att föra talan mot länsrättens dom. - I överklagande som kom in till Regeringsrätten den 21 december 2007 yrkade N.Y. att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut att avskriva målet. -Regeringsrätten (2008-03-04, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande.I målet har inhämtats att vården av J.Y. enligt LVU upphörde den 17 december 2007. Frågan om beredande av vård av J.Y. enligt nämnda lag har därmed förfallit. Detta medför i sin tur att frågan huruvida N.Y. haft rätt att överklaga länsrättens dom inte längre har någon aktualitet. Överklagandet hos Regeringsrätten ska därför inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten fastställer vad kammarrätten beslutat om sekretess och bestämmer att ersättning skall betalas till advokaten Peter Bergquist som offentligt biträde med 1 980 kr (inklusive mervärdesskatt) för arbete. (fd I 2008-02-28, Holmstedt)