RÅ 2008 not 42

Ansökan om personlig assistans hade förfallit när den funktionshindrade avlidit

Not 42. Överklagande av dödsboet efter J.S. i mål ang. personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. - Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun beslutade den 16 mars 2005 att avslå en ansökan från J.S. om tillfällig utökning av insatsen personlig assistans enligt LSS. J.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västmanlands län som avslog överklagandet i dom den 23 augusti 2005. Sedan J.S. fullföljt sin talan beslöt Kammarrätten i Stockholm i dom den 8 januari 2007 att avslå överklagandet. - Dödsboet efter J.S. överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2008-03-04, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan huruvida J.S. var berättigad till tillfällig utökad personlig assistans enligt LSS förföll i och med att hon avled. Överklagandet tas därför inte upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2008-02-28, Holmstedt)