RÅ 2008 not 53

Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i mål om resning i mål om livränta / Påstående om att bevisvärderingen i mål om livränta stred mot Europakonventionen (avslag)

Not 53. Ansökan av I.E. om resning m.m. i mål ang. livränta. - Försäkringskassan avslog I.E:s ansökan om livränta. Hon överklagade beslutet hos Länsrätten i Skåne län som i dom den 30 november 2004 biföll överklagandet. Sedan Försäkringskassan överklagat länsrättens avgörande biföll Kammarrätten i Göteborg överklagandet i dom den 30 december 2005 och upphävde länsrättens avgörande samt fastställde kassans beslut. Regeringsrätten beslutade den 18 april 2007 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 434-06). - I.E. ansökte om resning i målet. Som skäl för sin ansökan anförde hon i huvudsak att bevisvärderingen i målet bör granskas liksom den processuella hanteringen utifrån Europakonventionen. Hon yrkade ekonomiskt och ideellt skadestånd samt att Regeringsrätten ska hålla muntlig förhandling målet. - I beslut den 28 november 2007 avslog Regeringsrätten yrkandet om muntlig förhandling. I.E. inkom därefter med en skrivelse i vilken hon vidhöll yrkandet. -Regeringsrätten (2008-03-18, Eliason, Lundin, Jermsten) yrkade. Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner alltjämt att det inte föreligger skäl att hålla muntlig förhandling i målet och avslår yrkandet härom. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. I målet har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Yrkandet om skadestånd kan inte prövas av Regeringsrätten och ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. - Regeringsrätten avvisar yrkandet om skadestånd. (fd I 2008-02-20, Perttu)