RÅ 2008 not 54

Beräkning av sådan pensionsgrundande inkomst av anställning hos EG-kommissionen för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige (bifall) / Beräkning av sådan pensionsgrundande inkomst av anställning hos EG- kommissionen för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige (resningsärende, bifall) / Pensionsgrundande inkomst (beräkning av sådan pensionsgrundande inkomst av anställning hos EG-kommissionen för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige (resningsärende, bifall)

Not 54. Ansökan av K.T. om resning i ärende ang. pensionsgrundande inkomst - Skattemyndigheten fastställde K.T:s pensionsgrundande inkomst av anställning till 75 200 kr för inkomståret 1995 och till 0 kr för inkomståret 1996. K.T. begärde omprövning hos Skatteverket av hennes pensionsgrundande inkomst för inkomståren 1995 och 1996. Skatteverket avvisade den 1 augusti 2006 K.T:s begäran som för sent inkommen. K.T. ansökte om resning hos Kammarrätten i Stockholm och yrkade att den intjänade pensionsrätten avseende hennes arbete vid Europeiska kommissionen för inkomståren 1995 och 1996 skulle tillgodoräknas henne. Kammarrätten, som ansåg att K.T. inte visat att hennes pensionsgrundande inkomst grundade sig på annan inkomst för inkomståret 1995 än den hon uppburit från kommissionen, fann i beslut den 10 april 2007 inte skäl att bevilja resning för inkomståret 1995. Kammarrätten beviljade däremot resning avseende inkomståret 1996. - K.T. fullföljde sin talan såvitt den avsåg hennes pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1995 och anförde bl.a. följande. Hon yrkar att hon ska få tillgodoräkna sig den pensionsgrundande inkomst som hon erhöll under inkomståret 1995, dels från sin svenska arbetsgivare Teamwork, dels från Europeiska kommissionen. När hon ansökte om resning hos kammarrätten förutsatte hon att Försäkringskassan och Skatteverket redan förfogade över uppgifter avseende inkomst intjänad i Sverige. Detta medförde att hon till sin ansökan om resning endast bifogade uppgifter om den inkomst som härrörde från arbetet hos kommissionen. Den taxerade inkomsten för inkomståret 1995, som enligt Skatteverkets dåvarande register uppgick till 105 900 kr, omfattade inte inkomsten från kommissionen. Hon åberopar vidare betyg och anställningsavtal avseende anställning hos Teamwork under första delen av år 1995 samt lönespecifikation för mars månad från samma arbetsgivare. - Försäkringskassan som yttrade sig i målet ansåg att det fanns synnerliga skäl att på nytt pröva K.T:s pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1995. -Regeringsrätten (2008-03-18, Wennerström, Nord, Hamberg, Brickman, Ståhl) yrkade: Skälen för Regeringsrättens avgörande.K.T. taxerades år 1996 för en inkomst av anställning om 111 971 kr och en taxerad förvärvsinkomst om 105 900 kr. Skattemyndigheten fastställde vidare hennes pensionsgrundande inkomst av anställning till 75 200 kr. - Vid 1996 års taxering fanns bestämmelser om pensionsgrundande inkomst och beräkning av sådan i 11 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, (AFL), och lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Enligt 11 kap. 5 § AFL skulle den pensionsgrundande inkomsten, med vissa begränsningar, utgöras av summan av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete i den mån summan översteg det vid årets ingång gällande basbeloppet. Till grund för beräkningen av inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skulle enligt 4 § i första hand läggas den försäkrades taxering till statlig inkomstskatt. I fråga om beräkning av inkomst av anställning för vilken skattskyldighet inte förelåg i Sverige gällde bl.a. enligt 3 § lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst att den skulle bestämmas med ledning av särskild uppgift från arbetsgivaren. - Av handlingarna i målet framgår att K.T. under senare delen av år 1995 var anställd hos de Europeiska gemenskapernas kommission som s.k. hjälppersonal (auxiliary staff) och för detta år erhöll en lön om 106 144 kr och 50 öre från kommissionen. Som hjälppersonal omfattades hon av reglerna om nationell skattefrihet för anställda hos bl.a. kommissionen på löner och arvoden från kommissionen (se Fusionsfördragets protokoll /nr 36/ om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier). Hon omfattades dock inte av institutionernas socialförsäkringssystem. Enligt vad som följde av artikel 16.3 i förordning (EEG) nr 1408/71 kunde hon däremot själv välja vilket socialförsäkringssystem hon ville tillhöra. K.T. valde, såvitt framgår, att tillhöra det svenska socialförsäkringssystemet, vilket medförde att kommissionen också erlade arbetsgivaravgifter m.m. för henne. Mot nu angiven bakgrund skulle således den pensionsgrundande inkomsten av anställning för år 1995 för henne ha beräknats på grundval bl.a. av hennes inkomster från kommissionen även om dessa inte utgjorde sådana inkomster för vilka hon var skattskyldig i Sverige. - Såvitt utredningen i målet ger vid handen har K.T:s pensionsgrundande inkomst för år 1995 emellertid beräknats uteslutande på grundval av hennes taxering till statlig inkomstskatt med avseende på inkomster för vilka hon var skattskyldig här i riket. Vid angivna förhållanden finner Regeringsrätten att det föreligger synnerliga skäl att på nytt ta upp frågan om fastställande av pensionsgrundande inkomst för henne för detta år. Denna prövning bör ankomma på Skatteverket. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att ärendet om fastställande av pensionsgrundande inkomst för inkomståret 1995 ska tas upp till behandling av Skatteverket. (fd II 2008-02-20, Bolund Thornell)