RÅ 2008 not 6

Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål om förvar fick inte överklagas / Ersättning medgavs inte ombud i mål som avsåg överklagande av Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd

Migrationsöverdomstolen

Not 6. Överklagande av A.N. av Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd mål om förvar enligt utlänningslagen. - Sedan Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, den 19 september 2007 beslutat i fråga om förvar av A.N. överklagade denne beslutet hos Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen beslutade den 9 oktober 2007 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr UM 3180-07). - A.N. överklagade och yrkade att förvarsbeslutet skulle upphävas och, om det befanns nödvändigt, beslut om uppsikt skulle fattas. - Advokaten E.B. yrkade ersättning av allmänna medel med 1 320 kr för arbete. -Regeringsrätten (2008-01-08, Nordborg, Stävberg, Lundin, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd får enligt 16 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen (2005:716) inte överklagas. Överklagandet ska därför avvisas och yrkandet om ersättning avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten avslår advokaten E.B:s yrkande om ersättning. (fd I 2007-11-28, Ericson)