RÅ 2008 not 62

I mål om verkställighet av vårdnadsbeslut (avslag) / Fråga om inhibition i mål om verkställighet av vårdnadsbeslut hade förfallit sedan verkställighet kommit till stånd genom frivilligt utlämnande av barnet / Yrkande om inhibition i mål om verkställighet av vårdnadsbeslut hade förfallit sedan verkställighet kommit till stånd genom frivilligt överlämnande av barnet

Not 62. Ansökan av G.A. om resning i mål om verkställighet av tingsrätts beslut om vårdnad av barn. - G.A. och D.A. har tillsammans dottern G., född 2004. Göteborgs tingsrätt förordnade i beslut den 13 april 2006 att D.A. skulle ha ensam vårdnad om G.. D.A. ansökte hos Länsrätten i Göteborg om verkställighet av tingsrättens beslut. Länsrätten biföll hans ansökan genom dom den 21 juni 2006 och förordnade att G. skulle hämtas och lämnas över till honom genom polismyndighetens försorg. G.A. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Göteborg, som avslog överklagandet genom dom den 13 oktober 2006. G.A. överklagade kammarrättens dom hos Regeringsrätten, som den 26 oktober 2006 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 6555-06). - G.A. ansökte om resning och inhibition av kammarrättens dom. Hon anförde bl.a. att polishämtningen skulle ske den 2 november 2006.- Regeringsrätten (2008-04-07, Nordborg, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande.I målet är upplyst att G.A. frivilligt överlämnade G. till D.A. den 2 november 2006. Härigenom förföll G.A:s yrkande om inhibition. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte kommit fram att sådana skäl föreligger. Ansökningen ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2008-03-11, Svens-Johnsson)