RÅ 2008 not 69

I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (avslag) / Fråga om oriktig rättstillämpning (resningsärende, avslag)

Not 69. Ansökan av K.M. om resning i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Landstingsfullmäktiges i Blekinge beslut om avgifter och taxor inom hälso- och sjukvården för år 2001 överklagades av K.M. till länsrätten i ett mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900). Länsrätten avslog överklagandet. Kammarrätten, dit K.M. fullföljde sin talan, upphävde landstingsfullmäktiges beslut i den del det föranledde skillnader i avgiftsuttag för provtagning. Regeringsrätten beslutade i dom den 28 september 2004 att bifalla landstingets överklagande av kammarrättens dom och med ändring av denna fastställa länsrättens domslut. - K.M. ansökte om resning och anförde bl.a. följande. Regeringsrättens dom innehåller inte alla yrkanden och fakta. K.M. yrkade i första hand att landstingets överklagande skulle avvisas. -Regeringsrätten (2008-04-24, Wennerström, Hamberg, Brickman, Knutsson, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Av handlingarna i Regeringsrättens mål framgår följande. K.M. yrkade i första hand att överklagandet skulle avvisas och i andra hand att kammarrättens dom skulle fastställas. Som grund för avvisningsyrkandet framförde han att han ifrågasatte om landstingsrådet B.J. ägt att, utan landstingsfullmäktiges uppdrag innan klagotidens utgång, överklaga kammarrättens dom om upphävande av fullmäktiges beslut. I målet finns också ett utdrag ur ett protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen i Blekinge den 10 december 2001. Enligt protokollsutdraget beslöt landstingsstyrelsen att Landstinget Blekinges firma för tiden den 1 januari - den 31 december 2002 skulle tecknas av landstingsstyrelsens ordförande B.J. med kontrasignation av landstingsdirektör J.L. samt att för samma tid utse landstingsjuristen H.B. som ställföreträdare för landstingsdirektören att teckna Landstinget Blekinges firma. Landstingets överklagande till Regeringsrätten var undertecknat av B.J. och H.B. och var daterat den 16 juni 2002. - Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen får styrelsen själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingets talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. - Av redogörelsen ovan framgår att landstingets överklagande av kammarrättens dom skedde i behörig ordning. Det saknades därmed grund för att avvisa överklagandet. Även om Regeringsrätten i domen inte uttryckligen har behandlat yrkandet om avvisning får Regeringsrättens ställningstagande, som innebar att målet prövades i sak, anses innefatta en prövning även av avvisningsyrkandet. I målet har inte framkommit att det föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Ansökan om resning ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2008-04-02, Öjemark)