RÅ 2008 not 73

Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då begäran om omprövning av ett tidigare regeringsbeslut lämnats utan åtgärd

Not 73. Ansökan av B.A. om rättsprövning av ett beslut angående detaljplan.- Regeringen (Miljödepartementet)meddelade den 11 oktober 2007 beslut med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av Ytterby (Ytterbyudd m.m.), Vaxholms kommun. - B.A. framförde i en skrivelse till regeringen synpunkter på bedömningen och handläggningen av ärendet. Han begärde också att regeringsbeslutet skulle omprövas. - Regeringen (Miljödepartementet, 2007-11-22) vidtog ingen åtgärd med anledning av skrivelsen. - I ansökningen om rättsprövning yrkade B.A. att Regeringsrätten antingen skulle upphäva regeringens beslut och återförvisa ärendet för förnyad behandling eller ändra detaljplanen så att fastigheten Ytterby 4:127 blev avstyckningsbar. - Regeringsrätten (2008-04-25, Nord, Knutsson, Ståhl). Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Regeringens beslut den 22 november 2007 innebar inte någon sakprövning i frågan om detaljplanen. Regeringens beslut att inte ompröva sitt tidigare beslut innebar således inte en prövning av B.A:s civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen och kan därför inte bli föremål för rättsprövning med stöd av 1 § rättsprövningslagen. Rättsprövning kan därför inte komma i fråga beträffande det beslutet. - B.A:s ansökan kan emellertid också förstås så att den avser en begäran om rättsprövning av regeringens grundbeslut i ärendet den 11 oktober 2007. Enligt 4 § rättsprövningslagen ska en ansökan om rättsprövning ha kommit in till Regeringsrätten senast tre månader från dagen för beslutet. B.A:s ansökan inkom först den 21 januari 2008 och därmed för sent. - B.A:s ansökan ska på grund av det anförda avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2008-04-02, Ritseson)